สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2 คู่มือการปฏิบัติงาน นางอารี ขันธบุตร โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวหทัย สุทธิธรรม โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 คู่มือการปฏฺิบัติงาน นางสาวสุพีชา ลำใยผล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวลาวัลย์ รอดทองดี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8 คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัสรา เลิศดี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล โดย     


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ