สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
1 นโยบายการบริหารงานบุคคล โดย     
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4 การวางแผนอัตรากำลัง โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
7 การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
9 การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
10 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
12 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566 โดย  เจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
13 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ.2566 โดย  เจ้าหน้าที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ