สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางศิริมา แสนอุลัย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอารี ขันธบุตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวหทัย สุทธิธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุพีชา ลำใยผล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวลาวัลย์ รอดทองดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนวลจันทร์ ปรางทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางภัสรา เลิศดี
พนักงานพิมพ์ดีด


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ