สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

. นางสาวศจี  จีระวุฒิ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

          ๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 

          ๒. ด้านการปฏิบัติการ

                 ๑) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง ต่อเนื่อง

                 ๒) จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวีการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

                 ๓) กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน หรือพิจารณากำหนดประเด็นวิเคราะห์ เสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

                 ๔) กำกับ วางแนวทางการทำงาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

                 ๕) จัดทำประเด็น ข้อเสนอ   ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการต่างๆ เพื่อกำแนวทาง หลักเกณฑ์และวีการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล          

            ๓. ด้านการวางแผน

                   วางแผนและมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

             ๔. ด้านการประสานงาน

                   ๑) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล

                   ๒) ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน เพื่อให้ระบบการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

                   ๓) จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

                   ๔) จัดทำและพัฒนางานด้านการบริหารบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบเอกสารวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่    

              ๕.  ตรวจสอบ  กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ความเห็นการเสนองาน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย   แนวปฏิบัติ   ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

              ๖. ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  การดำเนินการเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย  การบริหารงานบุคคล

              ๗. งานดูแล   ปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล    

              ๘. วางแผน  จัดระบบงานที่รับผิดชอบ   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

               ๙. วินิจฉัย   แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง  ๆ  และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย   หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารบุคคลให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา   ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  ในสังกัด

             ๑๐. ด้านการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน(แทน บุคลากรที่ขาด)

                     ๑๐.๑ วางแผนและวิเคราะห์ความต้องการวิชาเอกในสถานศึกษา              

                     ๑๐.๒ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล

                     ๑๐.๓  การจัดทำมาตรการเกลี่ยอัตรากำลังและการแก้ปัญหาการขาดอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                     ๑๐.๔ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีคนครอง / ตำแหน่งว่างทุกสายงาน ทั้งภายในสพท. และต่าง สพท.

                     ๑๐.๕ การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสถานศึกษาถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     ๑๐.๖ การกำหนดมาตรการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ

             ๑๑. งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประกอบด้วย       

                    ๑๑.๑ การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน

                    ๑๑.๒  การจัดทำทะเบียนและข้อมูลการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง              

            ๑๒. งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย

                        ๑๒.๑ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธการบริหารบุคคล

                        ๑๒.๒ จัดทำทะเบียนคุมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการทุกสายงาน

                        ๑๒.๓  การจัดกรอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน  

           ๑๓. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา         

          ๑๔. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงาน

การศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา                

          ๑๕. การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ผู้บริหาร                                      

          ๑๖.งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ

ลูกจ้างชั่วคราวประกอบด้วย      

          ๑๗. การจัดกรอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน                   

          ๑๘. การแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

          ๑๙. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

          ๒๐ งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

๒. นายธนศิริ  ขำทับน้ำ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ มอบหมาย

ให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

          ๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

          ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2

          ๓. ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ       การบริหารงานบุคคล

          ๔. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน  ให้คำปรึกษา รับผิดชอบงาน ตามภารกิจในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุ        แต่งตั้งให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย

          ๕. งานการสรรหาบุคลากร ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ             

               ๕.๑ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง       ครูผู้ช่วย

               ๕.๒ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

               ๕.๓ การสรรหา คัดเลือกและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท  

               ๕.๔ การคัดเลือก/สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

               ๕.๕  การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา                                    

               ๕.๖ การสรรหาพนักงานราชการ

               ๕.๗ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก          มาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูลุบุคลากรทางการศึกษา

               ๕.๘ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการทุกประเภท

               ๕.๙ การตรวจสอบ เร่งรัดการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู           

               ๕.๙ การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ

               ๕.๑๐ การรับรองและกำหนดคุณวุฒิปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

               ๕.๑๑ การจัดทำทะเบียนควบคุมและจัดทำข้อมูลการบรรจุ  การคัดเลือก การจ้าง พนักงาน       ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภท

          ๖. การรักษาราชการ               

               ๖.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง

               ๖.๒ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

               ๖.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          ๗. การลาออกจากราชการและการบรรจุกลับ       

               ๗.๑ การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ

               ๗.๒ การลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว

                ๗.๓ การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท

                ๗.๔ การจัดทำทะเบียนควบคุมและจัดทำข้อมูล อัตราจ้าง พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว                     ทุกประเภท

               ๗.๕ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้าง การควบคุมสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน                             งบประมาณและนอกงบประมาณ           

                ๗.๖  การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการทุกประเภท

          ๘. การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

               ๘.๑ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา ๓๘ ค(๒)

               ๘.๒ การแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

                ๘.๓ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

                (ภาระงานในข้อ ๘.๒-๘.๓ อยู่ในดุลยพินิจของผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ในการมอบหมาย)

                ๘.๔ การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่การศึกษาและการ ช่วยราชการ ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา/ในเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

           ๙. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                 ๙.๑.บันทึกการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

           ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

๓. นางสาวพจนา  ปัญจยุทธ์เวช   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้

     รับผิดชอบงาน ดังนี้

          ๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

          ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๑

          ๓. ศึกษา  วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ประสานการทำงาน เพื่อให้การบริหารงานหรือการพัฒนา   ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

          ๔. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน  ให้คำปรึกษา รับผิดชอบงาน ตามภารกิจในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ

และทะเบียนประวัติให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย      

          ๕. วางแผนและจัดระบบการเก็บรักษา ก.พ. ๗ /สมุดประวัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๖. งานบำเหน็จความชอบ

               ๖.๑ การขอรับเงินรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

               ๖.๒ งานการขอค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

               ๖.๓ งานดำเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ

               ๖.๔ การพิจาณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททุกขั้นตอน                 

               ๖.๕ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

               ๖.๖ เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย กลับจากลาศึกษาต่อ ลาออกสมัคร ผู้แทนราษฎร

               ๖.๗ การกันเงินสำรองเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

               ๖.๘ การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ       

               ๖.๙ การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

               ๖.๑๐ รายงานข้อมูลข้าราชการช่วยราชการ สพฐ. ต่างกรม

               ๖.๑๑ จัดทำ/นำเสนอข้อมูลเพื่อขอเลื่อนขั้นข้าราชการระดับ  ๙

               ๖.๑๒ การเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการทุกประเภท

               ๖.๑๓ การดำเนินการขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ  หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

               ๖.๑๔ การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               ๖.๑๕ การขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 

                ๖.๑๖  ควบคุม วางแผนและจัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ ๗) อิเล็คทรอนิกส์  

               ๖.๑๗ การจัดทำข้อมูล  ก.ค.ศ. 16 ของกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ(งานเงินเดือน)

               ๖.๑๘ วางแผน จัดทำข้อมูล การบริหารงานบุคคล (HRMS) กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ

               ๖.๑๙ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

               ๖.๒๐ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  

               ๖.๒๑ การจัดทำประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชและลูกจ้างประจำ

               ๖.๒๒ การจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์

               ๖.๒๓ กาจัดทำทะเบียนผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

           ๙. การนำจ่ายใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทะเบียนคุมการจ่าย

           ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. นางสาวหทัย สุทธิธรรม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการมอบ หมายให้รับผิดชอบงาน   ดังนี้       

  1. งานทะเบียนประวัติ

               ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

               ๑.๒ จัดทำ ก.พ ๗  ของข้าราชการบรรจุใหม่

               ๑.๓ บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งทุกคำสั่งใน ก.พ. 7 ของข้าราชการทุกอำเภอ

               ๑.๔ บันทึกข้อมูลเงินเดือนใน ก.พ. 7 อำเภอพระนครศรีอยุธยา  บางปะหัน  ภาชี  วังน้อย และข้าราชการบนสำนักงาน      

               ๑.๕ การเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

               ๑.๖ การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการที่ออกจากราชการทุกกรณี 

               ๑.๗ การตอบรับ-ส่งแฟ้มประวัติ                   

               ๑.๘ บันทึกการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใน ก.ค.ศ. ๑๖                   

               ๑.๙. การรายงานข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม          

               ๑.๑๐ การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ  และ ก.พ.๗

               ๑.๑๑ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               ๑.๑๒ การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดข้าราชการและลูกจ้างประจำ

               ๑.๑๓ บันทึกข้อมูลทุกกรณี และวันลาลูกจ้างประจำ   

               ๑.๑๔ การสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ

               ๑.๑๕ การประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ

               ๑.๑๓ การแก้ไขข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประเกษียณอายุราชการ

               ๑.๑๔ การจัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ ๗) อิเล็กทรอนิกส์

               ๑.๑๕ การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. ๗ ทุกประเภท

               ๑.๑๖ การจัดเก็บคำสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใส่แฟ้มประวัติข้าราชการ    ลูกจ้างประจำ 

               ๑.๑๗  งานการขอปรับวุฒิและเพิ่มวุฒิของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

                ๑.๑๘ การจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ (จ่ายตรง)

              ๒. งานอัตรากำลัง

                  ๒.๑ จัดทำข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค(๒)

                 ๒.๒ วางแผน จัดทำข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคล(HRMS) กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังฯ                    

                 ๒.๓ จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ  ประกอบด้วย

                            ๑) ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ด้านบุคลากรและจำนวนนักเรียนของสถานศึกษา

                            ๒) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร

                            ๓) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุก่อนกำหนดและแนวโน้มการสูญเสีย

                            ๔) จำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา

                            ๕) ข้อมูลพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

                            ๖) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้(เท่าจำนวนครูที่ขาด)

                    ๒.๔  กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

        ๒.๕ งานข้อมูลสาระสนเทศบริหารบุคคล

        ๒.๖ การรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหาร

สถานศึกษาและสายงานการสอน

                    ๒.๗ จัดทำทะเบียนข้อมูลและควบคุมอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                    ๒.๘ สำรวจและควบคุมอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคนครองและอัตราว่าง

                    ๒.๙ จัดทำทะเบียนอัตรากำลังตาม จ ๑๘ และเกณฑ์ ก.ค.ศ.และทะเบียนครูช่วยราชการ

                    ๒.๑๐ จัดทำทะเบียนสรุปรายละเอียดและจำนวนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน

                    ๒.๑๑ การบันทึกเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในทะเบียนควบคุมอัตรากำลัง ตามหลักฐานและ เอกสารทางราชการ      

                    ๒.๑๒ จัดทำข้อมูลต่างๆ ตามแบบสำรวจที่หน่วยงานอื่นต้องการ     

            ๓. งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวประกอบด้วย

                     ๓.๑ การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานทุกกรณี

                     ๓.๒ การจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

            ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย           

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

๕. นางอารี  ขันธบุตร  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ  มอบหมายให้รับผิดชอบงาน  ดังนี้

          ๑. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

           ๒. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3         

          ๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

          ๔.  ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

          ๕.  ศึกษาวิเคราะห์  กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล

          ๖.  ศึกษา  วิเคราะห์  อำนาจหน้าที่ของ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  จัดกลุ่มงานให้เป็นหมวดหมู่

          ๗. งานบัญชีถือจ่าย

               ๗.๑ ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี

               ๗.๒ ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (กรณีเพิ่มเติม)

               ๗.๓ จัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาประจำปี

               ๗.๔ การจัดทำทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)

               ๗.๕ สับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกรณีเบิกจ่ายเงินไม่ได้

               ๗.๖ การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลใน จ.๑๘ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               ๗.๗ การขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ

               ๗.๘ การรายงานการของบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน

               ๗.๙ ตรวจสอบ/รับรองอัตราว่างร่วมกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

               ๗.๑๐ การรายงานยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี              

               ๗.๑๑ การรายงานข้อมูลวิทยฐานะประจำเดือนทุกวันที่ ๕ และวันที่ ๑๐ ของเดือน

               ๗.๑๒ การรายงานการของบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน

               ๗.๑๓ ตรวจสอบ/รับรองอัตราว่างร่วมกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

               ๗.๑๔ การรายงานยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี    

          ๘. งานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล

     ๘.๑ ควบคุม และจัดทำข้อมูล  P- OBEC ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

          ๙. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   

                  ๙.๑ การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งดังนี้

                     ๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษา

                     ๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา 

                     ๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายปฏิบัติการสอน

                     ๔) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายนิเทศการศึกษา

                     ๕) การจัดทำทะเบียนควบคุมข้าราชการครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสายบริหารสถานศึกษา 

และสายบริหารการศึกษา สายผู้สอน สายนิเทศการศึกษา ในแต่ละปีที่เสนอขอ

                     ๖) การรับคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ/ การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  ของข้าราชการครูสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา  

                     ๗) การตั้งกรรมการประเมิน และการนำรายชื่อคณะกรรมการ อกศจ.และกศจ.

                     ๘) การจัดส่งข้อมูลวิทยฐานะทุกประเภท

                     ๙) การดำเนินการจัดประชุมการตรวจผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ         

                    ๑๐) การจัดส่งข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์

              ๑๐. การจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายตรงข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อส่งตอให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย

              ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ

๖. นางสาวลาวัลย์   รอดทองดี  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

          ๑.  งานธุรการ

               ๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

               ๑.๒ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

               ๑.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

               ๑.๔ ประสานการดำเนินงานธุรการ  การจัดระบบงานสารบรรณ    

               ๑.๕ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

               ๑.๖ ควบคุมและเบิก – จ่าย  พัสดุ – ครุภัณฑ์ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

               ๑.๗ ควบคุมบัญชีลงเวลาและการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

          ๒. งานทะเบียนประวัติ

               ๒.๑ งานทะเบียนประวัติ (อำเภอท่าเรือ  นครหลวง  บ้านแพรก  มหาราช  อุทัย ภาชี วังน้อย   ลูกจ้างประจำ) 

               ๒.๒ การเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  

               ๒.๓ การสำรวจ และบันทึกวันลาประจำปีของข้าราชการ(อำเภอท่าเรือ  นครหลวง  บ้านแพรก    มหาราช  อุทัย)   

และลูกจ้างประจำ                            

               ๒.๔ การออกบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการบำนาญ   ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

               ๒.๖ การออกหนังสือรับรองข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

               ๒.๗ การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ  และ ก.พ.๗

               ๒.๘ การลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

          ๓. งานบำเหน็จความชอบ

               ๓.๑  การขอพระราชทานเพลิงศพ               

               ๓.๒  การอนุญาตการไปต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างประจำ                     

               ๓.๓  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          ๔. งานการรับ-ส่งหนังสือราชการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

          . การลงวันลาในแฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

          ๖. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวพัชรินทร์  นิลพฤกษ์                            

          . ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๗. นางสาวพัชรินทร์  นิลพฤกษ์  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงานมอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

           ๑. งานธุรการ

               ๑.๑ วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ที่กำหนด                                       

               ๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงาน ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

               ๑.๓ การับ-ส่งเอกสารทาง  Smart Area

               ๑.๔ การรวบรวมหนังสือรับ – ส่ง ทุกประเภทเป็นประจำทุกวัน

               ๑.๕ จัดระบบ จัดเก็บคำสั่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล  

               ๑.๖ การจัดระบบเอกสาร ตู้ ป้าย นกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นระเบียบ เป็นระบบ 

               ๑.๗ การแจ้งเวียนหนังสือราชการ                

          ๒.  งานทะเบียนประวัติ

                ๒.๑ การขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา                                        

                ๒.๒ การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร

                ๒.๓ การจัดทำข้อมูล ก.ค.ศ.๑๖ / ก.พ.๗ อิเล็คทรอนิคส์              

                ๒.๔ การแก้ไขชื่อ สกุล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

                ๒.๕ การเพิ่มวุฒิข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

                ๒.๖ การลาของผู้บริหารสถานศึกษา

          ๓. งานข้อมูล

                ๓.๑ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  P- OBEC ของกลุ่มบริหารงานบุคคล                              

               ๓.๒ แก้ไขข้อมูลโปรแกรม P – OBEC กลุ่มงานบริหารบุคคล 

               ๓.๓ จัดทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและควบคุม ระบบ P – OBEC                         

               ๓.๔ การรายงานข้อมูล P – OBEC

               ๓.๕ การจัดทำระบบบริหารบุคคล ( HRMS) งานทะเบียนประวัติ

          ๔. งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  

               ๔.๑  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ    

                      ๔.๑.๑ การประเมินวิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่ง และทุกขั้นตอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะดังนี้

                               ๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ

                               ๒) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ

                               ๓) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนวิทยฐานะชำนาญการ

                               ๔) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายนิเทศการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ

                     ๔.๑.๒ การจัดทำทะเบียนควบคุมข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการในแต่ละปีที่เสนอขอ

         ๕. ปฏิบัติงานแทนนางสาวลาวัลย์ รอดทองดี กรณีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้

         ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      

****************  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ