สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
1. นางศิริมา  แสนอุลัย  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน    โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
2. ด้านการปฏิบัติการ
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคล
                     ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง ต่อเนื่อง
  2.2 จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
                     ส่วนราชการ
  2.3 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน หรือพิจารณากำหนดประเด็นวิเคราะห์ เสนอแนะให้ความเห็น
                     เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนา
                     ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
2.4 กำกับ วางแนวทางการทำงาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในฐานะ
                     หัวหน้าหน่วยงานระดับกลาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด       
3. ด้านการวางแผน
                   วางแผนและมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. ด้านการประสานงาน 
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                       เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล 
4.2 ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน เพื่อให้ระบบการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมี
                       ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4.3 จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใน
                       หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และ
                       มีประสิทธิภาพ
4.4 จัดทำและพัฒนางานด้านการบริหารบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
                       เอกสารวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่    
5.  ตรวจสอบ  กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ความเห็นการเสนองาน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
6. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคล
7. งานดูแลปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
8. วางแผน จัดระบบงานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
9. วินิจฉัย แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์   
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารบุคคลให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา   ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
10. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธการบริหารบุคคล
11. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
                  1) ศึกษา  วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ประสานการทำงาน เพื่อให้การบริหารงานหรือการพัฒนา
                      ทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
                  2)  จัดทำแผน/โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมการดำเนินการฝึกอบรม  และพัฒนาข้าราชการครู
                      และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการ
                      ประจำปี
                  3) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี หลักสูตรการฝึกอบรมให้
                      สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
                  4) งานศึกษาอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  และเพิ่มทักษะ ความรู้  ประสบการณ์
                      (1)  ครูผู้ช่วย
                      (2)  ลูกจ้างประจำ
                      (3)  พนักงานราชการ
                      (4)  ลูกจ้างชั่วคราว
                  5) งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และตามความต้องการ 
(1)ผู้บริหารการศึกษา 
(2)ผู้บริหารสถานศึกษา  
(3)ข้าราชการครู 
(4)บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) และ (2)
                 6) งานลาศึกษาต่อ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       7) งานพัฒนาก่อนแต่งตั้งของผู้บริหารสถานศึกษา และครู  
       8)  งานพัฒนาสมรรถนะครู
       9) งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของข้าราชการครูทุกตำแหน่ง
                 10) งานตามนโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
                 11)  ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                       และจรรยาบรรณ     
                 12) งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                13) งานจัดทำมาตรฐาน คุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงาน
                      สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                14) งานพัฒนาผู้บริหาร ครู กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด
                      พระนครศรีอยุธยา
                15) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                16)  การจัดทำโครงการและการรายงานผลโครงการที่รับผิดชอบ
 
 
                17)  การประเมินการคงสภาพวิทยฐานะสายบริหารสถานศึกษา, บริหารการศึกษา    
                18)  ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่าง
                       ประเทศของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
               19)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
                      ศึกษา
               20)  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               21)  การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
               22)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
                       มอบหมาย
12. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางสาวพจนา  ปัญจยุทธ์เวช   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ 
    มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบำเหน็จความชอบฯ
3. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ประสานการทำงาน เพื่อให้การบริหารงานหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ให้คำปรึกษา รับผิดชอบงาน ตามภารกิจในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย 
5. วางแผนและจัดระบบการเก็บรักษา ก.พ. 7 /สมุดประวัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. งานบำเหน็จความชอบ 
6.1 การขอรับเงินรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
6.2 งานการขอค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
6.3 งานดำเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
6.4 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
                     ทุกประเภททุกขั้นตอน                 
6.5 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
6.6 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย กลับจากลาศึกษาต่อ ลาออกสมัคร 
     ผู้แทนราษฎร
6.7 การกันเงินสำรองเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.8 การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ   
6.9 การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
6.10 รายงานข้อมูลข้าราชการช่วยราชการ สพฐ. ต่างกรม 
6.11 จัดทำ/นำเสนอข้อมูลเพื่อขอเลื่อนขั้นข้าราชการระดับ  9
6.12 การเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการทุกประเภท 
6.13 การดำเนินการขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ เมื่อข้าราชการถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ  
                        หรือพิการ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.14 การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.15 การขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา  
            6.16  ควบคุม วางแผนและจัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ 7) อิเล็คทรอนิกส์       
                     วางแผน จัดทำข้อมูล การบริหารงานบุคคล (HRMS) กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ 
            6.17 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์   
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
 
 
3. นางอารี  ขันธบุตร  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ  
    มอบหมายให้รับผิดชอบงาน  ดังนี้             
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 
2. ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
3. ศึกษาวิเคราะห์ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล  
4. งานบัญชีถือจ่าย
4.1 ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี
4.2 ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                      (กรณีเพิ่มเติม)
4.3 จัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
                       ทางการศึกษาประจำปี 
4.5 สับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกรณีเบิกจ่ายเงินไม่ได้ 
4.6 การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลใน จ.18 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.7 การขอรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายกรณีเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ 
4.8 การรายงานการของบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน
4.9 ตรวจสอบ/รับรองอัตราว่างร่วมกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
4.10 การรายงานยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี
     4.11 การรายงานข้อมูลวิทยฐานะประจำเดือนทุกวันที่ 5 และวันที่ 10 ของเดือน
4.12 การรายงานการของบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน
4.13 ตรวจสอบ/รับรองอัตราว่างร่วมกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
4.14 การรายงานยอดเงินเดือนทุกประเภท,ทุกกรณี
5. งานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
     5.1 ควบคุม และจัดทำข้อมูล  P- OBEC ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. การจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายตรงข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อส่งตอให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย
7 งานบำเหน็จความชอบฯ 
7.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับนางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช
7.2 ปฏิบัติงานแทนนางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
8. รายงานควบคุมภายใน
9. รายงานตัวชี้วัด PMQA
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางสาวหทัย สุทธิธรรม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
    มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้    
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3
2.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนประวัติ
2.1 การสำรวจข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ
2.2 การประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ
2.3 การแก้ไขข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ
2.4 การจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ (จ่ายตรง)
 
               3. งานอัตรากำลัง
3.1 การจัดทำเกณฑ์ ก.ค.ศ. และทะเบียนครูช่วยราชการทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา 
3.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) 
3.3 วางแผน จัดทำข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคล(HRMS) กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังฯ   
3.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ประกอบด้วย
1) ข้อมูล 10 มิถุนายน ด้านบุคลากรและจำนวนนักเรียนของสถานศึกษา
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร
3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุก่อนกำหนดและแนวโน้มการสูญเสีย
4) จำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
5) ข้อมูลพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  6) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้(เท่าจำนวนครูที่ขาด)
3.5 กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  
3.6 งานข้อมูลสาระสนเทศบริหารงานบุคคล
3.7 การรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหาร                     สถานศึกษาและสายงานการสอน 
3.8 จัดทำทะเบียนข้อมูลและควบคุมอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.9 สำรวจและควบคุมอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคนครอง และอัตราว่าง
3.10 จัดทำทะเบียนสรุปรายละเอียดและจำนวนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน
3.11 การบันทึกเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในทะเบียนควบคุมอัตรากำลัง ตามหลักฐานและ  
เอกสารทางราชการ
3.12 จัดทำข้อมูลต่างๆ ตามแบบสำรวจที่หน่วยงานอื่นต้องการ
3.13 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานทุกกรณี
3.14 การจัดทำมาตรการเกลี่ยอัตรากำลังและการแก้ปัญหาการขาดอัตรากำลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.15 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3.16 การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสถานศึกษา 
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.17 การกำหนดมาตรการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการ
3.18 การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
3.19 การจัดทำทะเบียนและข้อมูลการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง              
3.20 จัดทำทะเบียนคุมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการทุกสายงาน
3.21 การจัดกรอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
4. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4.1 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา                   
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
4.2 การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหาร  
4.3 การจัดทำอัตราว่างสายบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา ข้าราชการ 38 ค(1)และ(2)  
4.4 การบรรจุและแต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)                    
4.5 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น                   
4.6 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขต
พื้นที่การศึกษาและการช่วยราชการ ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา/ในเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)     
    4.7 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก          
มาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูลุบุคลากรทางการศึกษา         
4.8 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการทุกประเภท
4.9 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38ค (2)
5. การรายงานผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
5. นางสาวสุพีชา  ลำใยผล  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
    มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอแนะ   ในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. งานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2.2 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
2.3 การสรรหา คัดเลือกและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท  
2.4 การคัดเลือก/สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2.5 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู                      และบุคลากรทางการศึกษา
2.6 การสรรหาพนักงานราชการ 
2.7 การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ 
2.8 การรับรองและกำหนดคุณวุฒิปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู
2.9 การจัดทำทะเบียนควบคุมและจัดทำข้อมูลการบรรจุ  การคัดเลือก การจ้างพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภท
3. การรักษาราชการ
          3.1 การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
  3.2 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
3.3 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4. การลาออกจากราชการ
4.1 การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
4.2 การลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว 
 
            4.3 การจัดทำทะเบียนควบคุมและจัดทำข้อมูล อัตราจ้าง พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว
ทุกประเภท 
4.4 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้าง การควบคุมสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน                              
งบประมาณและนอกงบประมาณ
5. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
5.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ร่วมกับ 
นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช
5.3 การจัดทำประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
5.4 การจัดสรรเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.5 การจัดทำทะเบียนผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
5.6 การนำจ่ายใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทะเบียนคุมการจ่าย
5.7 บันทึกการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          6. งานทะเบียนประวัติ
                6.1 บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่ง(ยกเว้นคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน) ทุกคำสั่ง
 ใน ก.พ. 7 /ก.ค.ศ. 16 ของข้าราชการทุกอำเภอ
         6.2 การจัดทำ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบรรจุใหม่
2.2 การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ  และ ก.พ.7
2.3 จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.4 การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
     2.5 การจัดเก็บคำสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใส่แฟ้มประวัติข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ  
7. ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนา ดังนี้
               7.1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา อบรม ดูงาน และการไป
ราชการ  และเป็นวิทยากร ของข้าราชการ
                  1) ผู้บริหารสถานศึกษา
                  2) ข้าราชการครูสายผู้สอน
                  3) ผู้บริหารการศึกษา
                  4) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) และ (2)
               7.2  การรายงานการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติการ
               7.3  การรายงานการปฏิบัติงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  ทุกขั้นตอนของข้าราชการ ดังนี้
                   1)  ผู้บริหารการศึกษา
                   2)  ผู้บริหารสถานศึกษา
                   3)  ข้าราชการครู
                   4)  บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (1) และ (2)
9. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
6. นางสาวณัฐชานันท์  นิธิสกุลพัชร์   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
    มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
  1. ศึกษา วิเคราะห์  ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
    งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
    2.1 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    ตำแหน่งดังนี้
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษา (ว PA) ว.12/2564
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา (ว PA) ว.10/2564
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายปฏิบัติการสอน (ว PA) ว.9/2564  
      4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายนิเทศการศึกษา (ว PA) ว.11/2564
5) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานปฏิบัติการสอน  และสายงานศึกษานิเทศก์ตาม ว.17/2552
6) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ตาม ว.21/2560
7) การจัดทำทะเบียนควบคุมข้าราชการครูที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
บริหารสถานศึกษา และสายบริหารการศึกษา สายผู้สอน สายนิเทศการศึกษา ในแต่ละปีที่เสนอขอ
8) การรับคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ/การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครูสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา
9) การตั้งกรรมการประเมิน และการนำรายชื่อคณะกรรมการ อกศจ. และ กศจ
10) การจัดส่งข้อมูลวิทยฐานะทุกประเภท
11) การดำเนินการจัดประชุมการตรวจผลงานของข้าราชการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
12) การจัดส่งข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์
13) การขอขึ้นทะเบียนเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ งวฐ.1 และ งวฐ.2 รายงานกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. งานสรรหาแลบรรจุแต่งตั้ง
3.1 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท
3.2 การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน (ครูคืนถิ่น)            
      4. การขอรับเงิน พ.ค.ก.
5. การขอรับเงินว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ. 2564
6. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
7. ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร การแจ้งข้าราชการครูไปอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน และประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก  งานยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน
9. ช่วยปฏิบัติงานการสอบบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
 
 
7. นางสาวพัชรินทร์  นิลพฤกษ์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
    มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานธุรการ
  1.1 วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย         
ที่กำหนด                                        
1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงาน 
ได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
1.3 จัดระบบ จัดเก็บคำสั่งของกลุ่มบริหารงานบุคคล   
  1.4  การจัดระบบเอกสาร  ตู้  ป้าย ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นระเบียบ  เป็นระบบ  สวยงาม     
2. งานทะเบียนประวัติ 
          2.1 การขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา               
        2.2 การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร 
2.3 การเพิ่มวุฒิข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
2.4 การปรับวุฒิข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
2.6 จัดทำทะเบียนอัตรากำลังตาม จ 18 เกณฑ์ ก.ค.ศ. และทะเบียนครูช่วยราชการทางการศึกษา 
สายบริหารสถานศึกษาและสายงานการสอน
3. งานข้อมูล
3.1 การจัดทำระบบบริหารบุคคล( HRMS)  งานทะเบียนประวัติ 
3.2 องค์กรโปร่งใส (ITA) การจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)
4. งานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  
4.1 งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  4.1.1 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่ง และทุกขั้นตอนของข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะดังนี้
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ 
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ 
                    3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนวิทยฐานะชำนาญการ
                      4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายนิเทศการศึกษาวิทยฐานะชำนาญการ
4.1.2 การจัดทำทะเบียนควบคุมข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะชำนาญการในแต่ละปีที่เสนอขอ
4.1.3 วางแผนและวิเคราะห์ความต้องการวิชาเอกในสถานศึกษา
4.1.4 การจัดทำข้อมูลอัตราว่างข้าราชการครูสายงานการสอน
5. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
ในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
               5.3  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การจัดทำข้อมูลอัตราว่างข้าราชการครูสายงานการสอน
7. ปฏิบัติงานแทนนางสาวลาวัลย์  รอดทองดี กรณีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้      
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
8. ..................-ว่าง-..........................  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  
    มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
1.  งานธุรการ
               1.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.2 วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
                1.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานได้ผล       
ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
1.4 ควบคุมและเบิก - จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์  ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. งานทะเบียนประวัติ
2.1 การจัดทำ ก.พ.7 ของข้าราชกาครูบรรจุใหม่ ร่วมกับ นางสาวสุพีชา  ลำใยผล
     2.2 ลงข้อมูล ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (คำสั่งเลื่อนเงินเดือน)ทุกอำเภอ
2.3 การเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
2.4 การสำรวจ และบันทึกวันลาประจำปีของข้าราชการ (ทุกอำเภอ) และลูกจ้างประจำ 2.5 การออกบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการบำนาญ                       ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
2.6 การออกหนังสือรับรองข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
2.7 การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ  และ ก.พ.7 
     2.8 การลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
               2.9 การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการที่ออกจากราชการทุกกรณี 
     2.10 การตอบรับ-ส่งแฟ้มประวัติ
     2.11 บันทึกข้อมูลทุกกรณีและวันลาลูกจ้างประจำ 
     2.12 บันทึกข้อมูลวันลาในแฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
2.13 การรายงานข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
                2.14 การเก็บหลักฐานการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม(คะแนนประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู)
                2.15 การจัดเก็บคำสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใส่แฟ้มประวัติข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ 
3. งานบำเหน็จความชอบ 
3.1 การขอพระราชทานเพลิงศพ  
3.2 การอนุญาตการไปต่างประเทศของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
3.3 การออกหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ        
3.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4.1 แต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการพัฒนาให้ดำรงตำแหน่งครู
4.2 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ร่วมกับนางสาวสุพีชา  ลำใยผล)
4.3 การตรวจสอบ เร่งรัดการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู  
4.4 การจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)
องค์การโปร่งใส (ITA) 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9.  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 
     มอบหมายให้ รับผิดชอบงานต่อไปนี้
           1.1 ปฏิบัติหน้าที่ ด้านปฏิบัติการ
        1) ปฏิบัติงานการส่งผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกขั้นตอนของข้าราชการ ดังนี้
1)ผู้บริหารการศึกษา
2)ผู้บริหารสถานศึกษา
                       3)ข้าราชการครู
4)บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (1) และ (2)                        
1.2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
10. นางภัสรา  เลิศดี  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 
     มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานธุรการ
1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานได้ผล       
                      ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
1.2 ประสานกขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7ารดำเนินงานธุรการ  การจัดระบบงานสารบรรณ     
1.3 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  
1.4 ควบคุมบัญชีลงเวลาและการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
                     การศึกษา
1.5 งานการรับ-ส่งหนังสือราชการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.6 การับ-ส่งเอกสารทาง   Internet (E – office)
          1.7 การรวบรวมหนังสือรับ – ส่ง ทุกประเภทเป็นประจำทุกวัน 
     1.8 จัดระบบ จัดเก็บคำสั่ง  หนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล   
  1.9 การจัดระบบเอกสาร  ตู้  ป้าย ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นระเบียบ  เป็นระบบ  สวยงาม
1.10 การแจ้งเวียนหนังสือราชการ
2. งานทะเบียนประวัติ
2.1 การจัดทำ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบรรจุใหม่
2.2 การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ  และ ก.พ.7 
2.3 การลงวันลาในแฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ    
2.4 การจัดทำข้อมูล  ก.ค.ศ.16 / ก.พ.7 อิเล็คทรอนิคส์          
2.5 การแก้ไขชื่อ สกุล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2.6การจัดทำระบบทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ 
2.7 การลาของผู้บริหารสถานศึกษา
2.8 การเก็บหลักฐานการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม(แบบสรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู)  
2.9 การจัดเก็บคำสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใส่แฟ้มประวัติข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ    
        3. งานข้อมูล
3.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  P- OBEC ของกลุ่มบริหารงานบุคคล                               
3.2 แก้ไขข้อมูลโปรแกรม P – OBEC กลุ่มงานบริหารบุคคล  
3.3 จัดทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและควบคุม ระบบ P – OBEC                         
3.4 การรายงานข้อมูล P – OBEC 
3.5 การจัดทำระบบบริหารบุคคล ( HRMS)  งานทะเบียนประวัติ
4. งานบำเหน็จความชอบ
4.1 การจัดทำประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชและลูกจ้างประจำ
4.2 การนำจ่ายใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และทะเบียนคุมการจ่าย
5. จัดทำข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคล(HRMS) กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังฯ   
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นางนวลจันทร์  ปรางทอง  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
     มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานทะเบียนประวัติ
1.1 การจัดทำ ก.พ.7 ของข้าราชกาครูบรรจุใหม่ ร่วมกับ นางสาวลาวัลย์  รอดทองดี
     1.2 ลงข้อมูล ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 (คำสั่งเลื่อนเงินเดือน) จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่                          อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  อ.นครหลวง และ อ.บางปะหัน
1.3 การเก็บรักษาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
1.4 การสำรวจ และบันทึกวันลาประจำปีของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (จำนวน 4 อำเภอ) ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  อ.นครหลวง และ อ.บางปะหัน
            1.5 การออกบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการบำนาญ                       ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
1.6 การออกหนังสือรับรองข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
1.7 การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ  และ ก.พ.7 (จำนวน 4 อำเภอ) ได้แก่                         อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  อ.นครหลวง และ อ.บางปะหัน 
     1.8 การลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
               1.9 การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการที่ออกจากราชการทุกกรณี (จำนวน 4 อำเภอ) ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  อ.นครหลวง และ อ.บางปะหัน
     1.10 การตอบรับ-ส่งแฟ้มประวัติ (จำนวน 4 อำเภอ) ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  อ.นครหลวง และ อ.บางปะหัน
     1.11 บันทึกข้อมูลทุกกรณีและวันลาลูกจ้างประจำ (จำนวน 4 อำเภอ) ได้แก่                       อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  อ.นครหลวง และ อ.บางปะหัน
     1.12 บันทึกข้อมูลวันลาในแฟ้มประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (จำนวน 4 อำเภอ) ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  อ.นครหลวง และ อ.บางปะหัน
1.13 การรายงานข้าราชการและลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
                1.14 การเก็บหลักฐานการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม (คะแนนประเมินครูผู้ช่วยเป็นครู)
                1.15 การจัดเก็บคำสั่งและเอกสารตามระเบียบการเก็บของทางราชการใส่แฟ้มประวัติข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ (จำนวน 4 อำเภอ) ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี  อ.นครหลวง และ           อ.บางปะหัน
2. ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนา ดังนี้
               2.1 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา อบรม ดูงาน และการไป
ราชการ  และเป็นวิทยากร ของข้าราชการ
                  1) ผู้บริหารสถานศึกษา
                  2) ข้าราชการครูสายผู้สอน
                  3) ผู้บริหารการศึกษา
                  4) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) และ (2)
 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ