สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 คู่มือปฏิบัติงาน นางปัทมารัุตน์ สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 คู่มือปฏิบัติงาน นายสรุพงษ์ เทียมมโน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจีราภา เฉลยกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 คู่มือปฏิบัติงาน นางพนิดา สุดจะคอย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 คู่มือปฏิบัติงาน นางธนวรรณ โสดาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวอรุณี ทองงาม นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9 คู่มือปฏิบัติงานลูกเสือ นายญาณวุฒิ สังวงค์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดฯ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10 คู่มือปฏิบัติงาน นางปัณชญา ดอนปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11 คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ