สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

     

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๑.   งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

          - งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย

          - งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา

              การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา

              การยกเลิกหลักฐานการศึกษา

              การตรวจสอบวุฒิ และการรับรองความรู้

              การสั่งซื้อแบบพิมพ์

          - งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ

          - งานส่งเสริมจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

๒. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

                    - งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

                    - งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

                    - งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ

                    - งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

                    - งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน            

๓.  งานส่งเสริมกองทุนเพื่อการศึกษา

                    -  งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                    -  งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

                    -  งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

๔.  งานส่งเสริมกิจการพิเศษ

                    -  งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

                    -  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

                    -  งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

                    -  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                    -  งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

๕.  งานธุรการ

                    -  งานรับ – ส่งหนังสือราชการ

                    -  งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ

                    -  งานตรวจสอบแฟ้มเสนองาน

                    -  งานดูแลปรับปรุงเว็บไซด์กลุ่ม

                    -  งานเบิก – จ่ายวัสดุสำนักงาน

               

                                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๑.  นางสาวจิรภา  อ้วนล่ำ   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ  มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และรับผิดชอบงานตามภารกิจ

ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    - งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

    - งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

    - งานส่งเสริมกองทุนเพื่อการศึกษา

    - งานส่งเสริมกิจการพิเศษ

๒. วางแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ

            ๓. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรในกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

๔. ปกครอง ดูแล บังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๕. พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

            ๖. ตรวจสอบและกลั่นกรองงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              

และมีประสิทธิภาพ

๗. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบงานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา

๘. ประสานการดำเนินงานภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙. รายงานผลการดำเนินงาน ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

        ๑๐. ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ  ดังนี้

      ๑๐.๑  การจัดการศึกษาในระบบ

    - งานประสานการสำรวจ  รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทำ

สำมะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

    - งานส่งเสริมการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ    

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

    - งานศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษา

และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติ

    - งานติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา

       ๑๐.๒ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                     - งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    - งานสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     - งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา

             ๑๐.๓ งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ

                  - งานจัดทำแผนกำหนดที่ตั้งสถานศึกษา  (School  Mapping) 

                   - งานสำรวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน

                    - งานวิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับโดยคำนึงถึงโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาของประชาชน

                   - งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษา

ที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน

                   - งานประกาศการส่งเด็กเข้าเรียน  พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ก่อนถึงกำหนดเด็กที่ต้อง

เข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

                   - ตรวจสอบ  ติดตามสรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

                   - งานรายงานผลการจัดการศึกษาภาคบังคับ

                   - งานประสานงานกับสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน อื่นที่จัดการศึกษา

ภาคบังคับเกี่ยวกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน

          ๑๑.  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

                   - งานสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

                   - งานส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความพร้อมในการจัดการศึกษา

                   - งานประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำร้องขอ          

                   - งานเสนอการพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

                    - งานประสาน  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

          ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การคัดเลือก เช่น สสวท. 

การสอบแข่งขันนานาชาติ การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์/เวทคณิต และการสอบแข่งขัน การคัดเลือก ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๑๓. การดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

                             - ประสานการดำเนินงานในการคัดกรองนักเรียน

                             - ติดตามข้อมูลคัดกรองระหว่างดำเนินงาน

                             - รายงานสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองนักเรียน              

          ๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

.  นางปัญชญา  ดอนปัญญา  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ช่วยราชการ  มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้

        ๑. การดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

                             - ประสานการดำเนินงานในการคัดกรองนักเรียน

                             - ติดตามข้อมูลคัดกรองระหว่างดำเนินงาน

                             - รายงานสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองนักเรียน

          ๒  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน

                             - งานส่งเสริมอนามัยในช่องปาก

                             - งานป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

                              - โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี

                               - โครงการเด็กไทยแก้มใส      

          ๓. งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์

          ๔.  จัดเก็บและยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน

          ๕.  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

          ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                                                    งานธุรการ

  1. นางพนิดา  สุดจะคอย  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  มอบหมายให้รับผิดชอบงาน

ดังนี้    

๑. รับ - ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   - Obec e-filing System) ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          ๒.   งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย

                - โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

                 - โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

                - งานจัดทำข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน                                       

                 - โครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาด

                - โครงการอาหารเสริม (นม)

                 - โครงการโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์

          ๔.  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

          ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒.  นางธนวรรณ  โสดาศรี   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน   มอบหมายให้

รับผิดชอบงาน ดังนี้

    ๑. รับ - ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

      - ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Obec e-filing System) ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

      - ดูแลระบบเอกสารออนไลน์ E-office ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

         ๒. เบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

         ๓. ศึกษาวิเคราะห์วางแผน จัดระบบสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม

          ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          ๕. ประสานกับกลุ่มงานอื่นภายในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกัน

          ๖. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ครูบุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ

          ๗. งานวิเทศสัมพันธ์

                - จัดทำหนังสือถึงกรมการจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง/           ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอ/ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และขอต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง     (วีซ่า) ของครูชาวต่างประเทศ

          ๘.  จัดซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน     

          ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

                         กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

. นางปัทมารัตน์  สุทธิสงค์   ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน  ดังนี้

          ๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ  ฯลฯ  ดังนี้

       ๑.๑  การจัดการศึกษาในระบบ

      - งานประสานการสำรวจ  รวบรวมข้อมูลประชากร และทรัพยากรทางการศึกษา การจัดทำ

สำมะโนนักเรียนและแผนที่การศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

      - งานส่งเสริมการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ    

การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

      - งานศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษา

และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติ

      - งานติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา

      ๑.๒ การศึกษานอกระบบ

       - งานศึกษาการจัดการศึกษานอกระบบ  ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       - งานวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 

ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ   การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

       - งานประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

      - งานประสานการติดตาม  ประเมินผล  การจัดการศึกษานอกระบบ  เพื่อปรับปรุง

การจัดการศึกษานอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

                 ๑.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

                          - งานส่งเสริมให้สถานศึกษา  หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผน และกำหนด

แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ

                      - งานประสานการเผยแพร่ข้อมูล  แหล่งการเรียนรู้  ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้

อย่างเหมาะสม  เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

               - งานประสานการติดตาม   ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อปรับปรุง

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง  มีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ

                ๑.๔  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ

                    - งานประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจ  ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ  ฯลฯ

                    - งานส่งเสริม พัฒนาความสามารถ ประเมินศักยภาพ และความพร้อม ในการจัด  การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ 

           - งานสนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความรู้  ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดู และ

ให้การศึกษาแก่บุตร  หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล

                    - งานดำเนินการอนุญาต การจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชม สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  ฯลฯ

                   - งานติดตาม  ผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนสถาบันทางศาสนา  

และสถานประกอบการ   

          ๒.  งานโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

          ๓.  งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               - งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

                - งานสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                - งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา

          ๔. งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน

               -  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

                -  การรับรองความรู้

      - งานประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเทียบโอนผลการเรียน

                - งานส่งเสริมให้สถานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน

                 - งานนิเทศ  ติดตาม  รวบรวมผลการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ของสถานศึกษา

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

          ๕. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

      - งานประสานการสำรวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำทะเบียน รวบรวม

ข้อมูลที่จำเป็นของเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ

                - งานประสานงาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษกับ สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

                - งานศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษาวิจัย   เพื่อหารูปแบบและเผยแพร่วิธีการจัดการศึกษา

แก่ผู้เกี่ยวข้อง

                - งานติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส

และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

          ๖. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนี้

                 - งานสำรวจ และจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                - งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

                - งานติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          ๗. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการพิเศษ  เช่น การประกวด การแข่งขันการคัดเลือกตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๘.  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

          ๙. การดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

                   - ประสานการดำเนินงานในการคัดกรองนักเรียน

                   - ติดตามข้อมูลคัดกรองระหว่างดำเนินงาน

                   - รายงานสรุปผลการดำเนินงานคัดกรองนักเรียน   

          ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้

- งานขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด

- งานส่งเสริมการจัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี

- งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ

              -  งานดำเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

              - งานประสานติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและรายงานกิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     - ส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การฝึกอบรม  กิจกรรม

เดินทางไกล กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ

                - งานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกำหนด

แนวทางแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

          ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นายญาณวุฒิ  สังข์วงค์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

                        ๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

และนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้

- งานส่งเสริมการจัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี

     - ส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์

และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   การฝึกอบรม  กิจกรรม

เดินทางไกล กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ

               - งานขออนุญาตจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด

- งานดำเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ

              -  งานดำเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

              - งานประสานติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและรายงานกิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร        

                - งานดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกำหนด

แนวทางแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

                        ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

                  กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

. นายสุรพงษ์  เทียมมโน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

                   ๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพป.

                - เตรียมการจัดทำโครงการ ศึกษา วิเคราะห์ ตามลำดับความสำคัญและงบประมาณที่ได้รับ

                - จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน

                - ดำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จำแนกตามสถานภาพที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด

เป็นรายสถานศึกษา

                - จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละสถานภาพ

                - งานเฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน

                - จัดให้มีการยกย่องและให้รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นและจัดให้มีการแก้ไขปรับปรุงสำหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

               - สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา สังกัด สพป.

           ๒. งานประสานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            ๓. งานจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดของหน่วยงาน/สถานศึกษา 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ๔. งานติดตามผลการดำเนินงาน/รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

ของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        

           ๕. งานความมั่นคงของชาติ

           ๖. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

                - งานพัฒนาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนร่วมกันระหว่างสถานศึกษา

                - งานสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน

                - งานส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทำโครงการบุคคลดีเด่น นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา   

            ๗. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

            ๘. งานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

           ๙.  การดำเนินงานชวนน้องท่องพุทธวจน

          ๑๐. การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ      

๑๑. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดเอดส์ในสถานศึกษา เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

                  - จัดทำแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ทั้งในระดับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัวของนักเรียน

        - งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

                  - งานติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา        

          ๑๒. งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน    

          ๑๓. สนับสนุนการทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน    

          ๑๔  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  1. นางสาวอรุณี  ทองงาม  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

- นำนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติ

ด้านการช่วยเหลือนักเรียน  

- สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ได้อย่างระบบมีประสิทธิภาพ

          1.2 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนแก้ไขปัญหา

           1.3 ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

          1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว   เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)  เด็กสมาธิสั้น        เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น

1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

1.9 สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. ด้านการวางแผน

              วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

          3. ด้านการประสานงาน

              3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

              3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

              3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

          4. ด้านการบริการ

              4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

              4.2 ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

          ๕.   การเยี่ยมบ้านนักเรียน

๖.  งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

                  กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา

๑.  นางสาวจีราภา  เฉลยกิจ  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้

            ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานกองทุนเพื่อการศึกษา

                  ๑. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                       ๑.๑ งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน

                             - งานรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ

                             - ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภท ตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน

                             - แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและดำเนินงานในการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน

                             - งานการพิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา โดยการวางแผนงาน ศึกษาหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งการโอนเงินทุน การมอบทุนการศึกษา ดังนี้

                                      - ทุนเฉลิมราชกุมารี

                                      - ทุนสมเด็จพระสังฆราช

- ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

                                      - ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

                                       - ทุนมูลนิธิทวีบุญเกตุ

                                      - ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                      - ทุนการศึกษาอื่น ๆ

                             - การประสานติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุน และรายงานผลการเรียนและการดำเนินการใช้ทุน

                   ๒.  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

                             - งานประสาน การพิจารณาจัดสรรการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนและนักศึกษา

                             - การกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ดำเนินงาน กยศ.

                             - การดำเนินงานเพื่อให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ กยศ.

                    ๓.  งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน

                             - ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ให้มีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ

                             - กำหนดแนวทาง การช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการประพฤติตนเป็นคนดี

                             - พิจารณาจัดหาทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือนักเรียนตามโอกาส

                             - การจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยนักเรียน

                             - ติดตาม กำกับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดำเนินการ

               ๔.  การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

                             - ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการจัดตั้งกองทุน

                             - ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองทุน

                             - กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ดังนี้

                                      - กองทุนหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

                                      - กองทุนเมตตาเยาวชน

                                      - กองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ

                                      - กองทุนสวัสดิการ สวัสดิภาพนักเรียน

                             - รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ

             ๕.   งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา  ดังนี้

                  - งานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ

         - งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง

ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา

                - งานส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

                 - งานส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฎศิลป์ การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ

            ๖. งานส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของเด็กและเยาวชน

            ๗.  งานแนะแนวการศึกษาของนักเรียน

            ๘.  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

            ๙.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                            

                            กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

๑.  นางสาวรุ่งสุรีย์  เทียมวัน  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้

          ๑. ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนาและสถานประกอบการ  ฯลฯ  ดังนี้     

               ๑.๑ การศึกษานอกระบบ

       - งานศึกษาการจัดการศึกษานอกระบบ  ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       - งานวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ 

ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ   การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

       - งานประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

      - งานประสานการติดตาม  ประเมินผล  การจัดการศึกษานอกระบบ  เพื่อปรับปรุง

การจัดการศึกษานอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

                      -  การส่งเด็กเข้าเรียนในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                 ๑.๒ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

                          - งานส่งเสริมให้สถานศึกษา  หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผน และกำหนด

แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ

                      - งานประสานการเผยแพร่ข้อมูล  แหล่งการเรียนรู้  ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้

อย่างเหมาะสม  เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

               - งานประสานการติดตาม   ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อปรับปรุง

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง  มีคุณภาพ  และมีประสิทธิภาพ

                ๑.๓  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ

                    - งานประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจ  ในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ  ฯลฯ

                    - งานส่งเสริม พัฒนาความสามารถ ประเมินศักยภาพ และความพร้อม ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ 

           - งานสนับสนุนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีความรู้  ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดู และ

ให้การศึกษาแก่บุตร  หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล

                    - งานดำเนินการอนุญาต การจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชม สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ  ฯลฯ

                   - งานติดตาม  ผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนสถาบันทางศาสนา  

และสถานประกอบการ

          ๒.  จัดเก็บและยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน

          ๓. งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน

               -  ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

                -  การรับรองความรู้

      - งานประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเทียบโอนผลการเรียน

                - งานส่งเสริมให้สถานศึกษากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน

                 - งานนิเทศ  ติดตาม  รวบรวมผลการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ของสถานศึกษา

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

          ๔.  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

          ๕.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ