สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารดาวน์โหลด
1 คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 คู่มือการสมัครเข้าใช้งาน MOE Safety Center application สพป.อย.1 โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 คู่มือ การใช้งานของระบบ MOE Safety Center โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 คู่มือการใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ MOE Safety Center (Admin) โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5 คู่มือการใช้งาน MOE Safety Center ฉบับ ผู้รับแจ้ง โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 คู่มือการสมัครใช้งาน School Health HERO Application ฉบับครู โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนวและ School Help hero โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11 แบบประเมินนักเรียน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12 แบบประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13 แบบประเมินสถานศึกษา ระดับประถม และมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
14 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
15 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
16 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
17 คู่มือการใช้งาน School Health HERO สำหรับครู โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ