สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปัณชญา ดอนปัญญา
นางปัณชญา ดอนปัญญา
นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพงษ์ เทียมมโน
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวจีราภา เฉลยกิจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวัน
นักวิชาการศึกษา ขำนาญการ
นางสาวจันทร์สุดา จำแนกมิตร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางพนิดา สุดจะคอย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางธนวรรณ โสดาศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวอรุณี ทองงาม
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายญาณวุฒิ สังวงค์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัด


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ