สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
1 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549  โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11 กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
14 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
15 พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
16 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
17 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
18 ระเบียบกระทวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย  นางธนวรรณ โสดาศรี  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ