สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
เอกสารดาวน์โหลด
1 คำสั่ง สพป.อย.๑ ที่ ๓๐๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PMQA ๔.๐  โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
2 คำสั่ง สพป.อย ๑ ที่ ๓๐๐/๒๕๖๖ ลว.๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
3 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 เล่ม 138 ตอนที่ 27 ก ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต
4 พรบ. แก้ไขเพิ่มเดิมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลว. 3 เม.ย. 2560 พ.ศ.2565 โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต
1 รวมเล่มคู่มืออาหารกลางวัน โดย 
2 แนวทางอาหารกลางวัน โดย 
3 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ โดย 
4 ตัวอย่างและแบบทางบัญชี โดย 
5 ทะเบียนคุมใบเสร็จ โดย 
6 คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย 
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 โดย 
2 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 โดย 
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2566 สพป.พระนคตรศรีอยุธยา เขต 1 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
7 คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 คู่มือการใช้งาน School Health HERO สำหรับครู โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
5 แบบประเมินสถานศึกษา ระดับประถม และมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
6 แบบประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
7 แบบประเมินนักเรียน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
8 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
9 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
10 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
11 แนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนวและ School Help hero โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
12 คู่มือการสมัครใช้งาน School Health HERO Application ฉบับครู โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
13 คู่มือการใช้งาน MOE Safety Center ฉบับ ผู้รับแจ้ง โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
14 คู่มือการใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ MOE Safety Center (Admin) โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
15 คู่มือ การใช้งานของระบบ MOE Safety Center โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
16 คู่มือการสมัครเข้าใช้งาน MOE Safety Center application สพป.อย.1 โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
17 คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
1 ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม โดย 
2 แบบเสนอหลักสูตรการอบรม โดย 
3 ว.2 ลว.18 ก.พ.63 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง โดย 
4 ว.19 ปี 61 การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดย 
5 ว.8 ลว.29 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา โดย 
6 ว.3 ลว.7 เม.ย.54 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นชพ.และชช. โดย 
7 แนวทางการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชพ.และชช. โดย 
8 มอบอำนาจอนุญาตและไปศึกษาอบรม โดย 
9 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษา อบรม ปี 2559 โดย 
10 6202-ว 2 หลักเกณฑ์พัฒนารองผอ.สพท.และผอ.สพท. โดย 
1 จุลสารกฎหมาย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดย  นางสาวดวงฤทัย รัตนวรชาติ
2 จุลสารกฎหมาย สพป.อยุธยา 1 โดย  นางสาวสิรีธร อาจหาญ
3 หนังสือเวียนสรุปแนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง  โดย 
4 ตัวอย่างความผิดทางวินัยที่ได้ดำเนินการลงโทษแล้ว โดย 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ