สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสมลักษณ์ รู้แผน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสมลักษณ์ รู้แผน) โดย     
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนชรพร ประมวลสุข) โดย     
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนิรา ขุนทองชมาตรย์) โดย     
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวเบญญภา หลวงราช) โดย     
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา) โดย     
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางปรีชยา ยาวุธ) โดย     
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางพันทิพย์ ผาก่ำ) โดย     
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (นางสาวนิดาพร ชารี)  โดย     
9 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางน้ำทิพย์ คงเกษม) โดย     
10 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล) โดย     
11 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย     
12 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
13 คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (นางสมลักษณ์ รู้แผน) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
14 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
15 คู่มือปฏิบัติงานศึกษาเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางปรีชยา ยาวุธ) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
16 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (นางสาววนงค์รัก จันทร์สุนทร) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
17 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
18 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวเบญญาภา หลวงราช) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
19 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวณัฐชยา นันตะเสนีย์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
20 คู่มือปฏิบัติงาน เจัาพนักงานธุรการชำนาญงาน (นางน้ำทิพย์ คงเกษม) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
21 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางพันทิพย์ ผาก่ำ) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
22 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร์) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
23 คู่มือปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (นางสาวนิดาพร ชารี) โดย  นางน้ำทิพย์ คงเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ