สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอใช้ห้องประชุม - เจ้าพนักงานธุรการ โดย     
2 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานงานส่งไปรษณีย์ - เจ้าพนักงานธุรการ  โดย     
3 คู่มือการปฏิบัติงาน : การขอหนังสือรับรองเงินเดือน-เจ้าพนักงานธุรการ โดย     
4 คู่มือการปฏิบัติงาน : งานสารบรรณ - เจ้าพนักงานธุรการ โดย     
5 คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดประชุมภายในสำนักงานเขตพืนที่การศึกษา - เจ้าพนักงานธุรการ โดย     
6 คู่มือการปฏิบัติงาน : การสรรหาและเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. - นักจัดการงานทั่วไป  โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต  กลุ่มอำนวยการ 
7 คู่มือการปฏิบัติงาน : การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต  กลุ่มอำนวยการ 
8 คู่มือการปฏิบัติงาน : การบริหารความเสี่ยง - นักจัดการงานทั่วไป โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์  กลุ่มอำนวยการ 
9 คู่มือการปฏิบัติงาน : การควบคุมภายใน - นักจัดการงานทั่วไป  โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์  กลุ่มอำนวยการ 
10 คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ - นักประชาสัมพันธ์ โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์  กลุ่มอำนวยการ 
11 คู่่มือการปฏิบัติงาน : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์  กลุ่มอำนวยการ 
12 คู่มือการปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการ โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์  กลุ่มอำนวยการ 
13 คู่มือการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งปม.พ.ศ. 2566 - นักจัดการงานทั่วไป โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์  กลุ่มอำนวยการ 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ