สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารดาวน์โหลด
1 พรบ. แก้ไขเพิ่มเดิมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลว. 3 เม.ย. 2560 พ.ศ.2565 โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต  กลุ่มอำนวยการ 
2 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 เล่ม 138 ตอนที่ 27 ก ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต  กลุ่มอำนวยการ 
3 คำสั่ง สพป.อย ๑ ที่ ๓๐๐/๒๕๖๖ ลว.๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์  กลุ่มอำนวยการ 
4 คำสั่ง สพป.อย.๑ ที่ ๓๐๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PMQA ๔.๐  โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์  กลุ่มอำนวยการ 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ