สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ

นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริวรรณ สุ่นสกูล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายแทนไท บุญเลิศ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางกุลธิดา เจริญไทย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นายรังสรรค์ นพวรรณ
ลูกจ้างประจำ
นายบรรจง ศรีคำ
ลูกจ้างประจำ
นายรุ่ง ผดุงกมล
ลูกจ้างประจำ
นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
แม่บ้าน
นางสิรินุช จีนหนู
แม่บ้าน
นายสำราญ วาริพินธุ
ลูกจ้างชั่วคราว


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ