สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มอำนวยการ

นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชื่นชม ศิริเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเขมสรณ์ หอมจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวมณฑนรรห์ ขุมทอง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวสุนิศา สุคันธจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบรรจง ศรีคำ
ลูกจ้างประจำ
นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสิรินุช จีนหนู
แม่บ้าน
นางสังเวียน เตชัย
แม่บ้าน


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ