สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจงานกลุ่มอำนวยการ

1. งานสารบรรณ

     1.1. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ

     1.2. งานการจัดทำหนังสือราชการ

     1.3. งานจัดเก็บหนังสือราชการ

     1.4. งานการยืมหนังสือราชการ

     1.5. งานการทำลายหนังสือราชการ

2. งานช่วยอำนวยการ

     2.1. งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ

      2.2. งานมอบหมายหน้าที่การงาน

      2.3. งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      2.4. งานประชุมภายในสำนักงาน

3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

    3.1. งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

     3.2. งานบริการอาคารสถานที่

     3.3. งานรักษาความปลอดภัย

4. งานยานพาหนะ

5. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานพื้นที่การศึกษา

     5.1 งานจัดระบบบริหาร

      5.2. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

      5.3. งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      5.4. งานคำรับรองปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      5.5. งานควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      5.6. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

6. งานประสานงาน

7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

      7.1. งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

       7.2. งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

             ( อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)

       7.3. งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

             (อ.ก.ค.ศ.) และสรรหาคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. งานประชาสัมพันธ์

       8.1. งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

        8.2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ