สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิมล สุขวัจนี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (นางวิมล สุขวัจนี) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (นางจินตนา ภาคไพศรี) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (นางปริญดา สัตตบริพันธ์) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและยัญชีชำนาญการ (นางกนกวรรณ วงค์นาม) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (นางกมลพร ส่งสวัสดิ์) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (นางบุญสม มีกุศล) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (นางสาวสมใจ กลับเป็นสุข) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
9 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ดนุดา ดิษฐเสถียร) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (นางสาวปัทมา กำแพงจันทร์) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
11 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (นางสาวสุมณฑา แย้มประยงค์) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
12 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ