สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิมล สุขวัจนี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลบุคลากร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวิมล สุขวัจนี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางจินตนา ภาคไพศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
นางปริญดา สัตตบริพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางกนกวรรณ วงค์นาม
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวปัทมา กำแพงจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวสุมณฑา แย้มประยงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางกมลพร ส่งสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางบุญสม มีกุศล
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
เจ้าหน้าที่ธุรการ


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ