สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิมล สุขวัจนี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางวิมล สุขวัจนี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 2. วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ตรวจสอบ กลั่นกรองงานตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 7. ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 8. ออกใบรับใบสำคัญในการล้างหนี้ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 9. รับเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน ออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดให้กับผู้ได้รับจัดสรรและเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน
 11. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดลงรายงานรับเงินและการเบิกเงินตามฎีกาและจัดทำรายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. สิทธิในการอนุมัติฎีกาในระบบ NER GFMIS แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 13. จัดทำรายงานค่าเช่าบ้าน ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 14. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติการโอนเงิน ในระบบ KTB
 15. ตรวจสอบการรับและนำส่งเงิน และอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 16. ตรวจสอบและรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ส่งคลังจังหวัด
 17. ตรวจสอบเงินประจำงวด จากสำนักการคลังและสินทรัพย์ และจากระบบ Smart Area
 18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานบัญชี

นางจินตนา  ภาคไพศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ลำดับที่ 1 กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี รับผิดชอบงานตามภารกิจงานด้านบัญชี
 3. ลงบัญชีรับ - จ่ายเงินสด  ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 4. จัดทำรายงานรายได้แผ่นดินส่งสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาภายในกำหนดทุกวันที่ 5 ของเดือน
 5. จัดทำรายงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ NEW GFMIS ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันเวลาภายในกำหนดทุกวันที่ 10 ของเดือน
 6. บันทึกการรับเงินรายได้แผ่นดิน ,เงินเบิกเกินส่งคืน ,เงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษาและนำส่งคลังจังหวัดในระบบ NEW GFMIS  ได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 7. บันทึกรับส่งใช้ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ในระบบ NEW GFMIS ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 8. ตรวจสอบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี และเงินฝากคลังจังหวัด
 9. รวบรวมใบสำคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง
 10. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทุกประเภทเพื่อให้ ตสน. สตง.ตรวจสอบ
 11. บันทึกการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิในระบบ NEW GFMIS
 12. ตรวจสอบการอนุมัติเงินของกรมบัญชีกลางในระบบ NEW GFMIS (กรณีฎีกาจ่ายตรง)
 13. บันทึกการรับเงินและจ่ายเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ ในระบบ NEW GFMIS
 14. บันทึกการรับเงินและจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ ในระบบ NEW GFMIS
 15. จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณประจำปีระดับหน่วยเบิกจ่าย รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด  ที่ 10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์  ที่กำหนด จำนวน 20  ข้อย่อย จำนวน 2 รอบ เดือนมีนาคม และกันยายน
 16. จัดทำรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013) และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS รอบตุลาคม - กันยายน)
 17. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากคลังโดยใช้ฟังชั่น VLOOKUP  (รอบเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน)
 18. จัดทำคู่บัญชีเคลื่อนไหวเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  เงินฝากธนาคารนอก งบประประมาณ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ใบสำคัญค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้าภาครัฐ  เจ้าหนี้การค้าภายนอก  เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ
 19. จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาของ สพป.อยุธยา เขต 1  และโรงเรียนในสังกัด
 20. จัดทำทะเบียนคุณเงินรับฝากอื่น   
 21. ได้จัดทำรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐสะสมเป็นรายไตรมาสให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 22. ตรวจทานรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง ขบ01 , ขบ02 ก่อนอนุมัติ
 23. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินและด้านพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัด
 24. ปฏิบัติงานแทน นางบุญสม  มีกุศล  กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 25. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานการเงิน

นางปริญดา สัตตบริพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ลำดับที่ 2 กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน รับผิดชอบงานตามภารกิจงานด้านการเงิน
 3. รับและนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 4. จัดพิมพ์รายงานและตรวจสอบการรับชำระเงินและนำเงินส่งคลัง หรือฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ทุกสิ้นวันตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
 5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
 6. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
 7. จัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 8. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 9. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 10. จัดทำทะเบียนค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงต่อกรมบัญชีกลาง ของผู้รับบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 11. จัดทำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ของผู้รับบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 12. ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และจัดทำการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน กรณีผ่อนชำระเงินกู้ธนาคาร และเช่าบ้านเพื่ออยู่อาศัย ของผู้ใช้สิทธิ์เบิกใหม่ ต่อสัญญาเช่า หรือเปลี่ยนบ้านเช่า ทุกกรณีของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 13. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และจัดทำรายงานการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อของบประมาณ
 14. ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนในระบบบำเหน็จบำนาญ
 15. ปฏิบัติงานวางฏีกาในระบบ NEW GFMIS (วางฎีกา)
 16. ปฏิบัติงานแทน นางกนกวรรณ วงค์นาม กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 17. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน
 18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางกนกวรรณ วงค์นาม ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ลำดับที่ ๓ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ในระบบ KTB
 3. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและโอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด รายการเงินอุดหนุนทุกประเภท
 4. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณ พร้อมเสนอขออนุมัติจ่ายเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ KTB
 5. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกเงินนอกงบประมาณ พร้อมเสนอขออนุมัติจ่ายเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
 6. ดำเนินการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงิน และรับเงินเพื่อจ่ายให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 7. ดำเนินการจ่ายเงินผู้ประกันตนของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ผ่านระบบสำนักงานประกันสังคม
 8. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ National e – Payment ด้านรับและด้านจ่าย ประจำเดือน นำส่งสำนักงานคลังจังหวัด
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ และจัดทำรายงานส่ง สพฐ.และ สตง. และจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
 10. ดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยการศึกษาบุตร จากเงินทดรองราชการให้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 11. ดำเนินการตรวจเอกสารค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด
 12. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด
 13. ดำเนินการตรวจเอกสารค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครูธุรการโรงเรียนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 14. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครูธุรการโรงเรียนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 15. ปฏิบัติงานวางฎีกาในระบบ GFMIS (วางฎีกา)
 16. ปฏิบัติงานแทน นางปริญดา สัตตบริพันธ์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 17. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน
 18. ดำเนินการตามระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวปัทมา กำแพงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้

 1. ตรวจสอบและดำเนินการเบิกเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ กรณีเสียชีวิต
 2. ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญเสียชีวิต
 3. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 4. ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนในระบบบำเหน็จบำนาญ
 5. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรณีลาออก เกษียณ
 6. จัดส่งแบบหนังสือรับรองการขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ (แบบ สรจ.10)
 7. จัดทำรายละเอียดการหักเงิน ณ ที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ เพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม ประจำเดือน ส่ง สพฐ. (แบบ สรจ.6)
 8. จัดทำรายละเอียดการรับเงินบำนาญประจำเดือน ของข้าราชการบำนาญในสังกัด (รายตัว)
 9. จัดทำหนังสือรับรองเงินบำนาญ
 10. จัดทำแบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ (สรจ.1)
 11. จัดทำแบบขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ อายุ 65 ปี
 12. จัดทำหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน และแบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน
 13. จัดทำแบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7182)
 14. จัดทำเอกสารเลื่อนขั้นและอันดับเงินเดือนข้าราชการที่พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (แบบ 5316)
 15. จัดทำเอกสารใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้รับประกาศใช้กฎอัยการศึก (แบบ 5302) บก.บน.2
 16. จัดทำหนังสือรับรองการโอนหรือรับรองการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 17. จัดทำหนังสือยินยอมให้หักบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3
 18. จัดทำหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
 19. แจ้งงดเบิกบำนาญกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต
 20. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราการ (กบข.)
 21. จัดทำหนังสือรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.)
 22. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการขอรับและปฎิบัติหน้าที่ในส่วนราชการผู้ขอบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญเสียชีวิต
 23. ปฏิบัติงานแทน นางสาวสุมณฑา แย้มประยงค์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 24. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวสุมณฑา แย้มประยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้

 1. จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการ
 2. บันทึกการหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง
 3. จัดทำข้อมูลสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่แจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง
 4. บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ได้แก่ ค่าวิทยฐานะ ค่าตอบแทน การโอน/ย้าย ข้าราชการ บรรจุข้าราชการ ผ่านระบบเงินเดือน (E-Money) และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันกับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง
 5. จัดทำข้อมูลรายละเอียดหนี้บุคคลที่ 3 (ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , สกสค. ประกันชีวิต ฯลฯ) และบันทึกข้อมูลเข้าระบบเงินเดือน (E-Money) เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง
 6. จัดทำรายละเอียดการจ่ายหนี้บุคคลที่ 3 (ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารออมสิน , สกสค. ประกันชีวิต ฯลฯ) และภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกประเภท ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 7. จัดทำสลิปเงินเดือนขึ้นเว็บไซต์ สพป.อย.1 ทุกเดือน
 8. จัดทำรายละเอียดรายการเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง
 9. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีตามาตรา 50 ทวิ ขึ้นเว็บไซต์ สพป.อย.1
 10. ปฏิบัติงานวางฏีกาในระบบ NEW GFMIS (วางฎีกา)
 11. ตรวจสอบและดำเนินการเบิกเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 12. ตรวจสอบและดำเนินการเบิกเงินเพิ่มการครองชีพพนักงานราชการ
 13. จัดทำรายละเอียดการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พนักงานราชการ
 14. จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน, ค่าจ้างประจำ และการหักเงิน ณ ที่จ่าย ทุกประเภท ของพนักงานราชการในสังกัด
 15. จัดทำรายงานการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ส่ง สพฐ. เป็นประจำทุกเดือน
 16. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต งบดำเนินงาน
 17. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง  งบดำเนินงาน
 18. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครูเพื่อทำหน้าที่ธุรการ (ครูธุรการ)
 19. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเบิกเงินค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พนักงานพิมพ์ดีด/เจ้าหน้าที่เวรยาม/พนักงานทำความสะอาด)
 20. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 21. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงิน ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
 22. จัดทำข้อมูลผู้ประกันตนของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดต่อสำนักงานประกันสังคม
 23. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณและหลักฐานการเบิกเงิน
 24. ดำเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (NEW GFMIS)
 25. ปฏิบัติงานแทน นางกมลพร  ส่งสวัสดิ์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 26. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน
 27. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางกมลพร  ส่งสวัสดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับเงิน เช่น เงิน อบจ. ลูกเสือ ฯลฯ
 2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดำเนินการเบิกเงินงบดำเนินงาน จาก สพฐ. ทุกแผนงานทุกโครงการ ทุกกิจกรรม และตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี
 5. ดำเนินการเบิกเงินงบลงทุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 6. จัดทำทะเบียนคุมรายได้สถานศึกษา และเงินประกันสัญญาของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 7. ติดตามและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ได้รับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 8. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน
 9. ปฏิบัติงานแทน นางสาวปัทมา กำแพงจันทร์ กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานพัสดุ

นางบุญสม มีกุศล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ รับผิดชอบงานตามภารกิจงานด้านพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบลงทุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกแผนงานงบประมาณ
 3. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอถอนคืนเงินประกันสัญญา จัดซื้อ/จัดจ้าง ของเจ้าหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 5. จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO)  ในระบบ NEW GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จากงบประมาณเงินเหลือจ่าย ทุกแผนงบประมาณ
 7. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานพัสดุ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด และขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ต่อธนารักษ์พื้นที่
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับบริจาคครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง
 11. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และการตีราคาทรัพย์สิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 12. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 13. จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ NEW GFMIS  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 14. ดำเนินการจัดทำสำเนาหนังสือราชการและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
 15. ดำเนินการเสนอประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานในสังกัดและจากหน่วยงานอื่นให้ผู้บังคับบัญชาทราบและปิดประกาศให้ผู้สนใจทราบ
 16. ดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และของโรงเรียนในสังกัด และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ส่ง สพฐ. ทุกสิ้นปี
 17. จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง, สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง
 18. ปฏิบัติงานแทน นางจินตนา  ภาคไพศรี กรณีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 19. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลูกจ้างชั่วคราว

ข้อบังคับและระเบียบการทำงาน

 1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ โดยต้องลงเวลาปฏิบัติงานทุกครั้งที่เข้าทำงานและเลิกงาน
 2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อทำงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 3. ผู้รับจ้างต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เป็นครั้งคราวตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 4. สำหรับการลาของลูกจ้างชั่วคราว ให้ลาป่วยและลากิจรวมกันไม่เกิน 10 วันทำการ (ในระหว่างปีงบประมาณที่จ้าง)
 5. ผู้รับจ้างต้องเข้ารับการประเมินผลงาน 3 เดือนครั้ง
 6. ผู้รับจ้างมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการอบมรมกับหน่วยงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

นายดนุดา  ดิษฐเสถียร  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ หน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 และตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวสมใจ  กลับเป็นสุข ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

 1. รับ-ส่งหนังสือราชการภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 2. ดูแลระบบ Smart Area
 3. ทำงานธุรการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบิกจ่ายเงิน งบดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 5. จัดทำหลักฐานการจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 6. ดำเนินการและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
 7. จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ NEW GFMIS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกแผนงบประมาณ
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหลักฐานจัดซื้อวัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกแผนงบประมาณ
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างทำของ เช่น จ้างพิมพ์เอกสาร หนังสือ จ้างถ่ายเอกสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกแผนงบประมาณ
 12. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และการจ้างเหมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 13. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และที่เกี่ยวข้อง
 14. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคทุกผลผลิต
 15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวลลิตา  พันธุ์ชุม ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

 1. เบิกจ่ายวัสดุของกลุ่มต่าง ๆ และของโครงการต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 2. จัดทำบัญชีวัสดุ ของกลุ่มต่าง ๆ และของโครงการต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 3. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ หน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ