สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวสิรีธร อาจหาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย     
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย     
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย     
4 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย     
5 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย     
6 คำอธิบายสรุปสาระสำคัญมาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน โดย     
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย     
8 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย     
9 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย     
10 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย     
11 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย     
12 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย     
13 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย     
14 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย     
15 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย     
16 สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดย     
17 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย     
18 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดย     
19 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย     
20 คู่มือการดำเนินการทางวินัย โดย     
21 ขั้นตอนการการดำเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย     
22 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย     
23 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย  นางสาวสิรีธร อาจหาญ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
24 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ โดย  นางสาวสิรีธร อาจหาญ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
25 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางสาวสิรีธร อาจหาญ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
26 หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย  นางสาวสิรีธร อาจหาญ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
27 ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  โดย  นางสาวสิรีธร อาจหาญ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
28 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
29 พระราชบัญญัติการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
30 พระราชบัญญัติการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
31 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
32 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
33 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
34 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
35 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
36 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 
37 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย  ผู้ดูแลระบบกฏหมายและคดี  กลุ่มกฎหมายและคดี 


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ