สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
แบบฟอร์ม
1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดย  นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต
2 แบบฟอร์มการประเมิน PMQA 4.0 ปี 2566 โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
3 แบบฟอร์มสรุปการรายงานการบรรลุผลลัพธ์ตามหมวด 7 โดย 
4 แบบฟอร์มการตอบประเด็นการประเมินหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 โดย 
5 แบบลักษณะสำคัญขององค์การ 13 ข้อ (PMQA) โดย 
6 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดย 
1 หนังสือรับรองขอบำเหน็จดำรงชีพ โดย 
2 ใบถอนเงิน โดย 
3 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดย 
4 ใบเบิกเงินการศึกษาบุตร โดย 
5 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โดย 
6 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา โดย 
7 ใบนำฝาก โดย 
8 แบบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดย 
9 แบบใบสำคัญรับเงิน โดย 
10 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดย 
11 แบบเบิกเงินส่งคืน โดย 
12 รหัสโรงเรียนเพื่อนำส่งเงินระบบKTB Corporate Online โดย 
13 แบบเงินฝากคลัง โดย 
14 แบบนำส่งรายได้แผ่นดิน โดย 
15 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม
1 แนวทางขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดย  ปุณญาดา วรรณบุษปวิช
2 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ โดย 
3 แบบขอเพิ่มวุฒิ โดย 
4 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย 
5 แบบใบลา (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) โดย 
6 แบบใบลาพักผ่อน (ข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.อย.1) โดย 
7 แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.อย.1) โดย 
8 แบบขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ/กรณีพิเศษ โดย 
9 แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย 
10 แบบขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ โดย 
1 แบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ Video Conference โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์ โดย 
1 แบบ 2544-สถานศึกษา โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต
2 แบบ 2544-1 โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต
3 แบบ 2515-สถานศึกษา โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต
4 แบบ 2515-1 โดย  นางสายพิณ เที่ยงทัต


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ