สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
แบบฟอร์ม
1 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
1 แบบใบสำคัญรับเงิน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
2 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (อายุ 65 ปี และ 70 ปี) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
3 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
4 แบบใบขอถอนเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
5 แบบใบนำฝากเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
6 แบบใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
7 แบบใบแจ้งการชำระเงิน (รายได้แผ่นดิน) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
8 แบบใบแจ้งการชำระเงิน (เงินฝากคลัง) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
9 แบบเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
10 แบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
11 แบบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
1 แบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ Video Conference โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ