สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มการประเมิน PMQA 4.0 ปี 2566 โดย  นางสาวสุนิสา สุคันธจันทร์
2 แบบฟอร์มสรุปการรายงานการบรรลุผลลัพธ์ตามหมวด 7 โดย  แทนไท บุญเลิศ
3 แบบฟอร์มการตอบประเด็นการประเมินหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 โดย  แทนไท บุญเลิศ
4 แบบลักษณะสำคัญขององค์การ 13 ข้อ (PMQA) โดย  แทนไท บุญเลิศ
5 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดย  แทนไท บุญเลิศ
1 หนังสือรับรองขอบำเหน็จดำรงชีพ โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
2 ใบถอนเงิน โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
3 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
4 ใบเบิกเงินการศึกษาบุตร โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
5 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
6 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
7 ใบนำฝาก โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
8 แบบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
9 แบบใบสำคัญรับเงิน โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
10 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
11 แบบเบิกเงินส่งคืน โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
12 รหัสโรงเรียนเพื่อนำส่งเงินระบบKTB Corporate Online โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
13 แบบเงินฝากคลัง โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
14 แบบนำส่งรายได้แผ่นดิน โดย  นางสาวเบญจสิริวรรณ แย้มกสิกร
15 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม
1 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ โดย  นางภัสรา เลิศดี
2 แบบขอเพิ่มวุฒิ โดย  นางภัสรา เลิศดี
3 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย  นางภัสรา เลิศดี
4 แบบใบลา (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) โดย  นางภัสรา เลิศดี
5 แบบใบลาพักผ่อน (ข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.อย.1) โดย  นางภัสรา เลิศดี
6 แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.อย.1) โดย  นางภัสรา เลิศดี
7 แบบขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ/กรณีพิเศษ โดย  นางภัสรา เลิศดี
8 แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย  นางภัสรา เลิศดี
9 แบบขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ โดย  นางภัสรา เลิศดี
1 แบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ Video Conference โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์ โดย  นางศิริมา แสนอุลัย


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ