สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
แบบฟอร์ม
1 แบบฟอร์มสรุปการรายงานการบรรลุผลลัพธ์ตามหมวด 7 โดย  แทนไท บุญเลิศ
2 แบบฟอร์มการตอบประเด็นการประเมินหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 โดย  แทนไท บุญเลิศ
3 แบบลักษณะสำคัญขององค์การ 13 ข้อ (PMQA) โดย  แทนไท บุญเลิศ
4 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดย  แทนไท บุญเลิศ
1 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม
2 แบบใบสำคัญรับเงิน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
3 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (อายุ 65 ปี และ 70 ปี) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
4 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
5 แบบใบขอถอนเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
6 แบบใบนำฝากเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
7 แบบใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
8 แบบใบแจ้งการชำระเงิน (รายได้แผ่นดิน) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
9 แบบใบแจ้งการชำระเงิน (เงินฝากคลัง) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
10 แบบเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
11 แบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
12 แบบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
1 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ โดย  นางภัสรา เลิศดี
2 แบบขอเพิ่มวุฒิ โดย  นางภัสรา เลิศดี
3 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย  นางภัสรา เลิศดี
4 แบบใบลา (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) โดย  นางภัสรา เลิศดี
5 แบบใบลาพักผ่อน (ข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.อย.1) โดย  นางภัสรา เลิศดี
6 แบบใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว (ข้าราชการ/ลูกจ้างใน สพป.อย.1) โดย  นางภัสรา เลิศดี
7 แบบขอพระราชทานเพลิงศพกรณีปกติ/กรณีพิเศษ โดย  นางภัสรา เลิศดี
8 แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย  นางภัสรา เลิศดี
9 แบบขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ โดย  นางภัสรา เลิศดี
1 แบบขอใช้บริการห้องประชุมออนไลน์ Video Conference โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์ โดย  นางศิริมา แสนอุลัย


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ