สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายพิชิต ขำดี
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

๑. นายพิชิต  ขำดี  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ๑.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในด้านการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ๑.๒ กำกับ ดูแล การดำเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล และกลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ๑.๓ จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน

          ๑.๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการจัดการศึกษา

          ๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อโทรคมนาคม

          ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

         ๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการและส่งเสริมการศึกษา

          ๑.๘ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

          ๑.๙ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

          ๑.๑๐ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

          ๑.๑๑ ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (DLIT)

          ๑.๑๒ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ๑.๑๓ ดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  

          ๑.๑๔ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

          ๑.๑๕  ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

          ๑.๑๖ ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

          ๑.๑๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

          ๑.๑๘ ปฏิบัติงานภารกิจของเขตตรวจราชการที่ ๑ ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑)

          ๑.๑๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


๒. นายปริญญา  หร่ายวงศ์  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

          ๒.๑ ดำเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

          ๒.๒ ดำเนินงานระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

          ๒.๓ พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการทำงาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          ๒.๔ พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ๒.๕  ดำเนินงานออกแบบงานกราฟฟิก จัดทำสื่อวีดิทัศน์

          ๒.๖ ส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

          ๒.๗ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

          ๒.๘ พัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          ๒.๙ ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

          ๒.๑๐ จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

          ๒.๑๑ ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

          ๒.๑๒ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ๒.๑๓ ดำเนินงานภารกิจของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑)

          ๒.๑๔ ดำเนินงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


๓. นายรัฐพงษ์  สุขฉาย  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้

          ๓.๑ ดำเนินงานระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

          ๓.๒ พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการจัดการเรียนรู้
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          ๓.๓ พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

          ๓.๔ ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อโทรคมนาคม

          ๓.๕ ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์

          ๓.๖ ดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

          ๓.๗ พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม

          ๓.๘ ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

          ๓.๙ พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ

          ๓.๑๐ พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

          ๓.๑๑ พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)

เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการ

          ๓.๑๒ รับ-ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

          ๓.๑๓ ดำเนินงานภารกิจของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑)

          ๓.๑๔ ดำเนินงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ