สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        หน่วยตรวจสอบภายใน
นางศิริมา แสนอุลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน

                                                                  หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. นางศิริมา แสนอุลัย  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

          ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

          ๑.๒ วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบ  แบบแผนของทางราชการ

          ๑.๓ ตรวจสอบและกลั่นกรองงานตามภารกิจก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

          ๑.๔ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

          ๑.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

                ๑.๕.๑ ตรวจสอบระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

                 ๑.๕.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                 ๑.๕.๓ ตรวจสอบระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

                         - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ของสถานศึกษา ทุกสิ้นเดือน

                         - รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ของสถานศึกษา ทุกสิ้นปีงบประมาณ

                ๑.๕.๔ ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน การจัดหา การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุ และการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและคุ้มค่า

                ๑.๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

          ๑.๖ ตรวจสอบการดำเนินงาน

               ๑.๖.๑ ศึกษาวิเคราะห์พันธกิจของหน่วยรับตรวจ

               ๑.๖.๒ ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบ โดยกำหนดเรื่อง เป้าหมาย ประเด็นปัญหาการตรวจสอบและจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

               ๑.๖.๓ ดำเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐานและกระดาษทำการเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ

               ๑.๖.๔ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

          ๑.๗ สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

          ๑.๘ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และรายงานส่ง สพฐ.

          ๑.๙ ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการดำเนินงานแก่หน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

          ๑.๑๐ ติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. และหน่วยตรวจสอบภายใน สพป. อื่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

          ๑.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๒.   นางสายพิณ เที่ยงทัต   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  มอบหมายให้

     รับผิดชอบงาน ดังนี้

              ๒.๑ งานธุรการ รับ – ส่ง หนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน

              ๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

                    ๒.๒.๑ ตรวจสอบระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ

                    ๒.๒.๒ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

                    ๒.๒.๓ ตรวจสอบการดูแลทรัพย์สิน การจัดหา การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุและการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและคุ้มค่า

                    ๒.๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบโดยวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

             ๒.๓ ตรวจสอบการดำเนินงาน

                   ๒.๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์พันธกิจของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

                   ๒.๓.๒ ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบ โดยกำหนดเรื่อง เป้าหมาย ประเด็นปัญหาการตรวจสอบและจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

                   ๒.๓.๓ ดำเนินการตรวจสอบ โดยรวบรวมหลักฐานและกระดาษทำการเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ

                   ๒.๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

             ๒.๔ สอบทานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

              ๒.๕ ติดตามการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะสรุปผลการตรวจสอบภายใน ของสถานศึกษา

             ๒.๖ ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการดำเนินงานแก่หน่วยรับตรวจ สพป.อย.เขต ๑ และสถานศึกษา

             ๒.๗ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ค่าเช่าบ้าน กรณีต่อสัญญาเช่า เบิกใหม่ทุกแผนงาน/ทุกโครงการ/ทุกกิจกรรม

             ๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ