สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560
พระราชบัญญัติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
   เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
E-mail :  saraban_moe@aya1.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ