สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560

 

พระราชบัญญัติ
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

- พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
  เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971
   เบอร์โทรสาร 0-3526-8520
E-mail :  saraban04093@obec.go.th
   
Username :
Password :
 
Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ