ลำดับที่
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
1 ชั้น ป.1 (ส.11201)
2 ชั้น ป.2  (หน่วยการเรียนรู้ 1)   (หน่วยการเรียนรู้ 2)   (หน่วยการเรียนรู้ 3)  (หน่วยการเรียนรู้ 4)
3 ชั้น ป.3  (ปกรายวิชาเพิ่มเติม ป.3)   (รายวิชาเพิ่มเติม ป.3 สมบูรณ์)
4 ชั้น ป.4  รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
5 ชั้น ป.5  รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
6 ชั้น ป.6  (ปกรายวิชาเพิ่มเตม ป.6)   (รายวิชาเพิ่มเติม ป.6)
7 ชั้น ม.1 หน้าที่พลเมือง   โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง 1   รายวิชาเพิ่มเติม
8 ชั้น ม.2 รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 3    รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 4
9 ชั้น ม.3 รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 4    รายวิชาเพิ่มเติมหน้าี่พลเมือง 5
10 ชั้น ม. 4 - 6 (คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม.4 - 6)  (คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม.4 - 6 แก้ไข)
(หน่วยการเรียนรู้ ม.4 - 6)