กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา
2559  หนังสือนำ  แบบฟอร์มตัวชี้วัด  เครื่องมือการประเมิน
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" เอกสารแนบ
แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม
ของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เอกสารแนบ
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารแนบ1   เอกสาร2   เอกสาร3   เอกสาร4   เอกสาร5