กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา
2559  หนังสือนำ  แบบฟอร์มตัวชี้วัด  เครื่องมือการประเมิน
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" เอกสารแนบ