*** การดำเนินงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ***

นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการ สพป.อยุธยา เขต 1

การดำเนินงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(เขตฯสุจริต)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มอำนวยการ

๑) คู่มือการขอรับรองสิทธิสวัสดิการกู้
๒) คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
๓) คู่มือการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษา
๔) คู่มือประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๑) คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่่าใช้จ่ายในการจัดงาน
๒) คู่มือการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS Web online
๓) คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ
๔) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ
๕) คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
๖) แนวปฏิบัติการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

๑) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ

กลุ่มนโยบายและแผน

๑) การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10 มิ.ย.
๒) คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน B-OBEC
๓) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
คู่มือขอเครื่องราชฯ
คู่มือเลื่อนขั้นพนักงานราชการ
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
คู่มือเลื่อนขั้นเงินเดือน 38ค.(2)
คู่มือการขอมีบัตร
คู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพ
คู่มือขอหนังสือรับรอง
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
คู่มือขอย้ายข้าราชการครู
คู่มือการช่วยราชการ
คู่มือการจ้างพนักงานราชการ61
คู่มือการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน
คู่มือการคัดเลือกลูกจ้าง พี่่เลี้ยงเด็กพิการครูทรงคุณค่า
กลุ่มวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
คู่มือขอวิทยฐานะขำนาญการพิเศษ
คู่มือขอวิทยะฐานะชำนาญการ
คู่มือจัดสรรอัตรา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

๑) คู่มือปฏิบัติงาน ICT
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 268541 - 2
โทรสาร 0-3570-4802