*** การดำเนินงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ***

นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการ สพป.อยุธยา เขต 1

การดำเนินงานโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(เขตฯสุจริต)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

กลุ่มอำนวยการ

๑) คู่มือการขอรับรองสิทธิสวัสดิการกู้
๒) คู่มือการทำลายหนังสือราชการ
๓) คู่มือการสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษา
๔) คู่มือประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๑) คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่่าใช้จ่ายในการจัดงาน
๒) คู่มือการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS Web online
๓) คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ
๔) คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ
๕) คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
๖) แนวปฏิบัติการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

๑) คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ

กลุ่มนโยบายและแผน

๑) การทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10 มิ.ย.
๒) คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน B-OBEC
๓) คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

๑) คู่มือปฏิบัติงาน ICT
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
   
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 โทร. 0-3570-4804 , 268541 - 2
โทรสาร 0-3570-4802