กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศการรับสมัครนักเรียน เอกสาร 1 / เอกสาร 2


ประกาศนโยบายและแนวการปฏิบัติการรับนักเรียน

เอกสาร 1 / เอกสาร 2 / เอกสาร 3


ประกาศผลสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2562 รอบแรก

เอกสาร 1 / เอกสาร 2


การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รองสอง


รหัสโรงเรียน ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือนำส่งเขต  หนังสือนำแจ้งโรงเรียน   คณิตประถม   วิทย์ประถม
คณิตมัธยม