กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือนำส่งเขต  หนังสือนำแจ้งโรงเรียน   คณิตประถม   วิทย์ประถม
คณิตมัธยม
สพม.3 แจ้งรับสมัครการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนใดที่สนใจสมัคร รวบรวมใบสมัคร
พร้อมเงินค่าสมัครคนละ 100 บาท ส่ง สพม.3 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา) (เอกสารแนบ)