สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5 ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์กละวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕  โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓  โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9 ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ. โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13 คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในสถานศึกษา โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
14 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗  โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
15 พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
16 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
17 พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
18 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
19 คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2560 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
20 กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
21 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา พ.ศ.2549 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
22 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
23 การดำเนินการขอจัดตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
24 ข้อบังคับ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
25 ระเบียบ ว่าด้วยการสมัคร การแต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ.2563 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
26 ขันตอนการสอน และสอบ เพื่อขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ_removed โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
27 การซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
28 ข้อบังคับ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ.2554 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
29 ข้อบังคับ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
30 ข้อบังคับ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
31 แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามระเบียบคณะกรรมการบริการลูกเสือแห่งชาติ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
32 ระเบียบ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
33 ระเบียบ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
34 ระเบียบ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
35 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
36 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
37 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
38 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การยื่นค าร้องขอใบส าคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
39 พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
40 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
41 ระเบยบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ. 2535 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
42 พรบ.การศึกษาแห่งาชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
43 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์