วันที่
หัวเรื่อง
แนบไฟล์
29 มี.ค.60
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค.60
ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2560
23 ก.พ.60
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
9 ก.พ.60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
22 ธ.ค.59
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
7 ธ.ค.59
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน
18 พ.ย.59
ประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
9 ส.ค.59
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ (รร.สุดินสหราษฎร์ และ
รร.วัดธรรมจริยา)
19 พ.ค.59
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
4 พ.ค.59

ประกาศราคาซื้อการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ และระบบ ปฏิบัติการ (Operation System)
พร้อม Application ให้กับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคา อิิเล็กทรอนิกส์ ์ (e-bidding)

15 มี.ค.59
ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียนและบ้านพักครู โรงเรียนลุมพลีฯ
และโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (วังน้อย)
18 ม.ค.59
ประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักครูโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์
23 ธ.ค.58
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ
28 ก.ค.58
ประกาศราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียนโดยใช้เงินบประมาณ พ.ศ.2557
28 ก.ค.58

ประกาศราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียนโดยใช้เงินบประมาณ พ.ศ.2556