ลำดับที่ ชื่อ/หน่วยงานที่บริจาค จำนวนเงิน
1
นางนฤมล มีวุฒิสม
3,000
2
โรงเรียนประตูชัย
1,000
3
นายธีระศักดิ์ ยิ้มสิน (ผอ.ร.ร.วัดมาบพระจันทร์)
1,500
4
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์
2,000
5
โรงเรียนวัดละมุด
1,000
6
โรงเรียนวัดทองทรงธรรม
1,000
7
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
1,000
8
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญฯ
1,000
9
โรงเรียนวัดเรือแข่ง
500
10
โรงเรียนบ้านหนองโคก
500
11
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
1,000
12
โรงเรียนวัดปรีดาราม
3,000
13
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
7,500
14
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
1,000
15
โรงเรียนพรพินิต
500
16
โรงเรียนวัดทำใหม่
500
17
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
1,500
18
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3,000
19
นายวรสินธิ์ บุญสมัคร
3,000
20
นายธนชัย อุ่นใจชน
3,000
21
นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท์ (มทร.)
3,000
22
นางนวพร สุขมะโน
1,000
23
นายประภาส ชาตินันท์
1,500
24
นางสมลักษณ์ รู้แผน
1,500
25
นางพนิดา สุดจะคอย
1,500
26
นายประชุม พันธ์เรือง
1,500
27
นางสาวยุพา ชุ่มสนิท
1,500
28
นางสาวสำราญ ทับช้าง
1,500
29
ผศ.ดร.ศิริกุล คล่องคำนวณการ
1,500
30
นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
200
31
กลุ่มนิเทศฯ
650
32
กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25,500
33
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
21,000
34
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
25,000
35
สมาคมโรงเรียนเอกชน
25,000
36
กลุ่มอำนวยการ
350
37
นางสมทรง ทองนวล
1,500
38
กลุ่มนโยบายและแผน
1,190
39
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
880
40
นางกุลธิดา เจริญไทย
12,000
41
นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์
1,500
42
นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต
1,500
43
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
20,000
44
มูลนิธิพระมงคลบพิตร
25,000
45
สก.สค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2,000
     
 
รวมเงินบริจาค
214,270