ลำดับที่

รายชื่อแยกตามสนามสอบ

1

สนามสอบโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

2

สนามสอบโรงเรียนประตูชัย

3

สนามสอบโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

4

สนามสอบวิทยาเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

5

ผู้ที่ไม่มีสิทธิสอบ