ที่ เรื่อง
1 หนังสือแจ้งมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำนักงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
2 แนวทางการจัดทำรายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
3 หลักเกณฑ์มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำนักงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
4 ใบงาน การดำเนินการจัดทำรายงาน
5 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1