กลุ่มอำนวยการ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559- 2564)