กลุ่มอำนวยการ
ประกาศผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ใน ก.ค.ศ. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพท.
แทนตำแหน่งที่ว่าง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559- 2564)
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดฯ