สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
แบบฟอร์ม
1 แแบฟอร์มเกี่ยวกับการใช้รถ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
2 แบบฟอร์มการรายงาน หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
3 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
4 แบบขอใช้อาคารสถานที่ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
5 แบบ ปค.1 (โรงเรียน) โดย 
6 แบบ ปค.4 (ระดับองค์กร) โดย 
7 แบบ ปค.5 (ระดับองค์กร) โดย 
8 แบบติดตาม ปค.5 (ระดับองค์กร) โดย 
9 แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA หน่วยงานย่อย) โดย 
10 แบบ ปค.5 (หน่วยงานย่อย) โดย 
11 แบบติดตาม ปค.5 (หน่วยงานย่อย) โดย 
12 แบบการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย 
13 แบบการขอใช้รถราชการ โดย 
1 แบบ สรจ.3 (บำนาญ อายุ 65 ปี) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
2 แบบฟอร์มใบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 และ ปร.6 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
4 ตัวอย่างบันทึกควบคุมงานก่อสร้างประจำวัน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
5 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินราชการ โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
6 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
7 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
8 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
9 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
10 แบบใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
11 แบบใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
12 แบบใบแจ้งการชำระเงินธนาคารกรุงไทย (เบิกเกินส่งคืน) โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
13 สัญญายืมเงินราชการ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
14 แบบเบิกถอนเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
15 แบบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
16 แบบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
17 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
18 ใบนำฝากเงินประกันสัญญา โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
19 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
1 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
2 แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ (กรณีปกติ) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
3 แบบคำขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิกรณีที่ไดัรับคุณวุฒิเพิ่มหรือสูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
4 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ/ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
5 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3 (ว 21/2560) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
6 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.2 (ว 21/2560) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
7 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1 (ว 21/2560) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
8 แบบใบลาป่วย/ลากิจ (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงาน) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
9 แบบใบลาพักผ่อน (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสำนักงาน) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
10 แบบใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
11 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
12 แบบคำขอหนังสือรับรอง โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
13 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
14 แบบคำขอปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มหรือสูงขึ้น โดย 
15 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ/ก.พ.7 โดย 
16 แบบคำขอมีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.3 (ว 21/2560) โดย 
17 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.2 (ว21/2560) โดย 
18 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1 (ว21/2560)  โดย 
19 แบบคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17/2552) โดย 
20 ใบลาป่วย/กิจ (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงาน สพป.อย.1) โดย 
21 ใบลาพักผ่อน (สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ในสำนักงาน สพป.อย.1) โดย 
22 ใบลาป่วย/ลากิจ (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) โดย 
23 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ โดย 
24 แบบคำขอหนังสือรับรอง โดย 
25 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ โดย 
1 คู่มือการใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
2 แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
3 ฟอร์มการขออนุมัติซื้อ ลส.19 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์
4 แบบฟอร์มหนังสือการสอบวิชาพิเศษ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์
5 ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์
6 ลส.1 การขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์
7 แบบฟอร์มหนังสือราชการ การขอแต่งตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์
8 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
9 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
10 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
11 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
12 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
13 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
14 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี โดย  นางพนิดา สุดจะคอย
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 แบบใบอนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดย 
2 ประกาศรับรองหลักสูตรการพัฒนาครู โดย 
3 แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูฯ โดย 
4 ว.22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครู (สายงานการสอน) โดย 
5 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้ง โดย 
6 แบบใบอนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ โดย 
7 แบบฟอร์มการเขียนหลักสู่ตรเพื่อพัฒนาครูฯ (สายงานสอน) โดย 
8 ประกาศการรับรองหลักสูตร โดย 
9 ว.22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครู (สายงานการสอน) โดย 
10 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย 
1 แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์ โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์
1 แบบทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดย 
2 แบบฟอร์มอาหารกลางวัน โดย 
3 ตัวอย่างและแบบฟอร์มทางบัญชี โดย 
4 แบบบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดย 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์