สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์ม
1 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี โดย  นางพนิดา สุดจะคอย  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน โดย  นางพนิดา สุดจะคอย  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5 แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 แบบประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 แบบประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8 แบบฟอร์มหนังสือราชการ การขอแต่งตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9 ลส.1 การขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10 ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11 แบบฟอร์มหนังสือการสอบวิชาพิเศษ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12 ฟอร์มการขออนุมัติซื้อ ลส.19 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13 แบบคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
14 คู่มือการใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์