กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS เดือนพฤษภาคม


โอนเงินเช้าบัญชี วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562


โอนเงินเช้าบัญชี วันที่ 17 พฤษภาคม 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS เดือนเมษายน 2562


โอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562


โอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562


โอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562


ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง วันที่ 22 เมษายน 2562


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 18 เมษายน 2562


ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง วันที่ 18 เมษายน 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2562


โอนเงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2562


ค่าสนับสนุนกิจกรรมเลือกตั้ง วันที่ 20 มีนาคม และ วันที่ 1 เมษายน 2562


ค่าพาหนะ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 15 มีนาคม 2562


สำรองจ่าย ค่าจ้างเหมารถยนต์ Child Show วันที่ 15 มีนาคม 2562


โอนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่ 26 มีนาคม 2562


โอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 26 มีนาคม 2562


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 และ 22 มีนาคม 2562


สำรองจ่ายค่าพาหนะโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


สำรองจ่ายค่ากิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง


สำรองจ่ายค่าพาหนะงานร่วมภาคภูมิใจ ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ


สำรองจ่ายค่ากิจกรรม Child Show


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2562


สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการสอบ O-NET วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562


ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรม Child Show วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS เดือน มกราคม 2562


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต วันที่ 31 มกราคม 2562


โอนเงินค่ารักษพยาบาล วันที่ 28 มกราคม 2562


โอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 28 มกราคม 2562


เงินสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Child Show วันที่ 29 มกราคม 2562