กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำรองจ่ายค่าพาหนะโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


สำรองจ่ายค่ากิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง


สำรองจ่ายค่าพาหนะงานร่วมภาคภูมิใจ ก้าวไกลสู่ความสำเร็จ


สำรองจ่ายค่ากิจกรรม Child Show


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2562


สำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายในการสอบ O-NET วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562


ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรม Child Show วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS เดือน มกราคม 2562


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต วันที่ 31 มกราคม 2562


โอนเงินค่ารักษพยาบาล วันที่ 28 มกราคม 2562


โอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 28 มกราคม 2562


เงินสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Child Show วันที่ 29 มกราคม 2562


รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม 2561


ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2561


ค่ารักษาพยาบาล ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561


ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


ค่ารักษาพยาบาล ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


โอนเงินค่าเช่าบ้าน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 3 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 2 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 1 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 28 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 27 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 26 กันยายน 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 20 กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 19 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 19 กันยายน 2561


ค่ารักษาพยาบาล ประจำวันที่ 25 เดือน กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 14 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 14 กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 12 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 12 กันยายน 2561