กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2561


ค่ารักษาพยาบาล ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561


ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


ค่ารักษาพยาบาล ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


โอนเงินค่าเช่าบ้าน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 3 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 2 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 1 ตุลาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 28 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 27 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 26 กันยายน 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 20 กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 19 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 19 กันยายน 2561


ค่ารักษาพยาบาล ประจำวันที่ 25 เดือน กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 14 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 14 กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 12 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 12 กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 10 กันยายน 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 5 กันยายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 กันยายน 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 28 สิงหาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 23 สิงหาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 21 สิงหาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 สิงหาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 17 สิงหาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 15 สิงหาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 15 สิงหาคม 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 8 สิงหาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 8 สิงหาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 3 สิงหาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 2 สิงหาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 31 กรกฎาคม 2561


โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561


ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 25 กรกฎาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 20 กรกฎาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 17 กรกฎาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 11 กรกฎาคม 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 และ 6 กรกฏคม 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 28 มิถุนายน 2561


แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกาษาบุตร ประจำเดือน มิถุนายน 2561


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 13 มิถุนายน2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561


แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 31 พฤษภาคม 2561


เงินโอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน เมษายน 256
1


ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2561


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน มีนาคม 256
1
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ค่ารักษาการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งการโอนเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน มกราคม 2561

ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2561
ค่ารักษาการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
ประจำเดือน ธันวาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
(โอนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ตุลาคม 2560
วันที่ 25 ตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน กันยายน 2560

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 ตุลาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 ตุลาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 29 กันยายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 28 กันยายน 2560
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กันยายน 2560
วันที่ 26 กันยายน 2560

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 20 กันยายน 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน สิงหาคม 2560

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 กันยายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 13 กันยายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 8 กันยายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 29 , 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 24 สิงหาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 23 สิงหาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 17 , 18 สิงหาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 11 สิงหาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 สิงหาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 8 สิงหาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 สิงหาคม 2560

แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 1 สิงหาคม 2560


แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 , 26, 27 กรกฎาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
แจ้งการโอนเงินบัญชี วันที่ 16 มิถุนายน 2560
แจ้งการโอนเงินบัญชี วันที่   26 มิถุนายน 2560
แจ้งการโอนเงินบัญชี วันที่ 16 มิถุนายน 2560
รายงานงบทดทอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด เดือนมิถุนายน 2560

แจ้งการโอนเงินบัญชี วันที่ 31 พฤษภาคม 2560


แจ้งการโอนเงินบัญชี วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 25 เมษายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 19 เมษายน 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชี วันที่ 10 เมษายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชี วันที่ 5 เมษายน 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชี วันที่ 14 มีนาคม 2560
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี โอนเข้าบัญชีวันที่ 3 มีนาคม 2560
แบบฟอร์มการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา