กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โอนเงินเข้าบัญชีประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS เดือนกรกฎาคม


โอนเงินเข้าบัญชีประจำวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2562


โอนเงินเข้าบัญชีประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562


โอนเงินเข้าบัญชีประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS เดือนมิถุนายน


โอนเงินเข้าบัญชีประจำวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562


โอนเงินเข้าบัญชีประจำวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS เดือนพฤษภาคม


โอนเงินเช้าบัญชี วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562


โอนเงินเช้าบัญชี วันที่ 17 พฤษภาคม 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS เดือนเมษายน 2562


โอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562


โอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562


โอนเงินเข้าบัญชี ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562


ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง วันที่ 22 เมษายน 2562


โอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 18 เมษายน 2562


ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง วันที่ 18 เมษายน 2562


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2562


โอนเงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2562


ค่าสนับสนุนกิจกรรมเลือกตั้ง วันที่ 20 มีนาคม และ วันที่ 1 เมษายน 2562


ค่าพาหนะ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 15 มีนาคม 2562


สำรองจ่าย ค่าจ้างเหมารถยนต์ Child Show วันที่ 15 มีนาคม 2562


โอนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่ 26 มีนาคม 2562


โอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 26 มีนาคม 2562


สำรองจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ต วันที่ 15 และ 22 มีนาคม 2562


สำรองจ่ายค่าพาหนะโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล