สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        
เอกสารดาวน์โหลด
1 แนวทางหารวิเคราะห์ลักษณะสำคัญขององค์กร โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2
2 คำสั่ง PMQA ปี 2564 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
3 คู่มือประชาสัมพันธ์ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
4 คู่มือปฏิบัติการร้องเรียน โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
5 คู่มือแนวทางการให้บริการ One Stop Serice กลุ่มอำนวยการ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
6 คู่มือตัวชี้วัดของ สพท. ปี 2564 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
7 คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.อย.1 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
8 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
9 คู่มือ PMQA 4.0 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
10 คลินิกให้คำปรึกษา PMQA โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
11 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
12 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการความคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
13 ประกาศแต่งตั้ง ก.ต.ป.น. 9 คน โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
14 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระบบสารบรรณอิกทรอนิกส์ โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
15 คำสั่งมอบหมายงานรองผอ.เขต 2564 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
16 คำสั่งแบ่งงาน 2564 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน 21 กลุ่ม 2562 โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
18 คำสั่งแต่งตั้ง e saraban โดย  นายแทนไท บุญเลิศ
1 คู่มือปฏิบัติงานกลุุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม
2 ตาราง Factor F งานก่อสร้าง ปี 2563 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
3 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562 โดย  นางจินตนา ภาคไพศรี
1 คู่มือการปฏิบัติงาน โดย  นางคณิตา วงษ์เนตร
1 17. ข้อ 018 เป็นแผนที่มีระยะเวลาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
2 16. ข้อ 018 มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ งบประมาณ ฯลฯ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
3 15.ข้อ 018 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี งบประมาณ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
4 14. ข้อ 012 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ฯลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
5 13. ข้อ 012 มีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ การใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
6 12. ข้อ 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563) โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
7 11. ข้อ 011 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
8 10. ข้อ 011 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าฯ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
9 9. ข้อ 011 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
10 8. คำสั่งทำแผนปฏิบัติการฯ 2564 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
11 7. ข้อ 010 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
12 6. ข้อ 010 มีข้อมูลรายละเอียดของแผน งบประมาณ ฯลฯ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
13 5. ข้อ 010 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ระยะ 1 ปี งบประมาณ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
14 4. ข้อ 04 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
15 3. ข้อ 04 มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
16 2. ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
17 1. Banner การประเมิน ITA Online การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
18 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
19 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
20 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
21 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
22 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
23 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
24 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
25 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
26 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
27 011 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
28 010 แผนดำเนินงานประจำปี - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
29 010 แผนดำเนินงานประจำปี - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
30 010 แผนดำเนินงานประจำปี  โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
31 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563 โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
32 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
33 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี โดย  นางสาวกานต์ธิดา สาคร
1 คู่มือการบันทึกข้อมูลตรวจสอบสิทธิระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
2 คู่มือการขอยืม ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
3 คู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
4 คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
5 คู่มือการขอหนังสือรับรอง โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
6 คู่มือการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
7 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
8 คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
9 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
10 คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
11 คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
12 คู่มือการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
13 คู่มือการย้ายข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
14 คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
15 คู่มือการจัดสรรอัตรากำลัง โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
16 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ (ว 21/2560) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
17 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17/2552) โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
18 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์
1 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
2 ปฎิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ฉบับเปลี่ยนแปลง โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
3 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
4 คู่มือผู้ปกครอง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
5 คู่มือการสื่อสารวัยรุ่นกับครอบครัว โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
6 เอกสารคู่มือ "ตัวฉันเป็นของฉัน" โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
8 แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
9 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
10 QR Code รู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติด โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
11 แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทยปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา2 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
12 คำแนะนำ ผปค และเด็กเมื่อมีการระบาดของโควิด โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม
13 คู่มือสุขาภิบาลอาหารที่ดี โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
14 คู่มือนมฉบับโรงเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
15 คู่มือโครงการอาหารกลางวัน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
16 คู่มือแนวทางลดและป้องกันฝุ่น2.5 โรงเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
17 คู่มือการติดตามแผนเผชิญเหตุและการป้องกันไวรัสโคโรนา2019 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
18 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
19 ปฏิทินการบันทึกใบสำคัญรับเงิน นร 06 และแบบ ก002 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
20 ปฏิทิน CCT 1_2564 สพฐ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
21 คู่มือการบันทึกระบบ ใบสำคัญรับเงิน นร. กส โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
22 คู่มือปฏิบัติงานโครงการ CCT 1_2564 สพฐ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
23 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
24 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
25 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
26 พิธีการในวันสำคัญทางลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาติและกิจกรรมนักเรียน โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์
27 การซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์
28 NEW การดำเนินการขอจัดตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์
29 คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
30 คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
31 คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
32 คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับพัฒนา พ.ศ.2563) โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
33 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
34 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
35 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
36 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
37 คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหบือเด็กนักเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
38 แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
39 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
1 ตัวอย่างหลักสูตรการอบรม โดย 
2 แบบเสนอหลักสูตรการอบรม โดย 
3 ว.2 ลว.18 ก.พ.63 แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง โดย 
4 ว.19 ปี 61 การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดย 
5 ว.8 ลว.29 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา โดย 
6 ว.3 ลว.7 เม.ย.54 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นชพ.และชช. โดย 
7 แนวทางการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชพ.และชช. โดย 
8 มอบอำนาจอนุญาตและไปศึกษาอบรม โดย 
9 ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษา อบรม ปี 2559 โดย 
10 6202-ว 2 หลักเกณฑ์พัฒนารองผอ.สพท.และผอ.สพท. โดย 
1 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดย  นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์
1 กำหนดการรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ระบบe-budget โดย 
2 ตัวอย่างคำสั่ง พัสดุ โดย 
3 ตัวอย่างคำสั่ง ทางการเงินบัญชี โดย 
4 คู่มือบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดย 
5 คู่มือปฏิบัติงานของนางวิมล สุขวัจนี โดย 
6 คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน โดย 
7 คู่มือบัญชี โดย 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์