สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารดาวน์โหลด
1 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2 แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหบือเด็กนักเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
7 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
8 คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับพัฒนา พ.ศ.2563) โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9 คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10 คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11 คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12 NEW การดำเนินการขอจัดตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13 การซื้อแบบพิมพ์ ลส.19 โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
14 พิธีการในวันสำคัญทางลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาติและกิจกรรมนักเรียน โดย  นายญาณวุฒิ สังวงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
15 คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
16 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
17 คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
18 คู่มือปฏิบัติงานโครงการ CCT 1_2564 สพฐ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
19 คู่มือการบันทึกระบบ ใบสำคัญรับเงิน นร. กส โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
20 ปฏิทิน CCT 1_2564 สพฐ โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
21 ปฏิทินการบันทึกใบสำคัญรับเงิน นร 06 และแบบ ก002 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
22 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
23 คู่มือการติดตามแผนเผชิญเหตุและการป้องกันไวรัสโคโรนา2019 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
24 คู่มือแนวทางลดและป้องกันฝุ่น2.5 โรงเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
25 คู่มือโครงการอาหารกลางวัน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
26 คู่มือนมฉบับโรงเรียน โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
27 คู่มือสุขาภิบาลอาหารที่ดี โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
28 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
29 คำแนะนำ ผปค และเด็กเมื่อมีการระบาดของโควิด โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
30 แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทยปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา2 โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
31 QR Code รู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติด โดย  นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
32 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
33 แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
34 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา โดย  นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
35 เอกสารคู่มือ "ตัวฉันเป็นของฉัน" โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
36 คู่มือการสื่อสารวัยรุ่นกับครอบครัว โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
37 คู่มือผู้ปกครอง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์