สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
.
.
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
๑. นางสาวณัฐชานันท์  นิธิสกุลพัชร์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
     มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้
     ๑.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บุคลากรภายในกลุ่ม
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญสูงมากในด้านการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก
     ๑.๒  ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
     ๑.๓  ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการและปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ๑.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
     ๑.๖ ปฏิบัติงาน ภารกิจของเขตตรวจราชการที่ ๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑) 
     ๑.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
๒. นายพิชิต   ขำดี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  มอบหมายให้รับผิดชอบงาน ดังนี้
     ๒.๑ ดำเนินการและปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
     ๒.๒ ดำเนินการและปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ๒.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
     ๒.๕ ปฏิบัติงาน ภารกิจของเขตตรวจราชการที่ ๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster ๑) 
     ๒.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
๓. นายปริญญา  หร่ายวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  มอบหมายให้รับผิดชอบงานดังนี้
     ๓.๑ รับ - ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     ๓.๒ เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     ๓.๓ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
     ๓.๔ ดำเนินงานระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                           
     ๓.๕ ปฏิบัติงาน ภารกิจของเขตตรวจราชการที่ ๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑ (Cluster ๑) 
     ๓.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์