คณะผู้บริหาร

 
 
 
นายดำหริ งิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 

นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางสุชีรา มนัสตรง
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

 

นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1