เรื่อง

ผู้วิจัย
หมายเหตุ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เรื่อง  ผลงานที่บุคคลส่งประเมิน

นางวิมล สุขวัจนี  

การพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2

นางสายชล ตาลบำรุง  
รายงานผลการประเมินครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ศิริมา แสนอุลัย