สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
 
-->
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2565
ประชุมนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สาหรับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าชม 44 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผุ้ช่วย ปี พ.ศ.2564
โดย  นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าชม 270 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
เข้าชม 61 ครั้ง เผยแพร่ 17  มกราคม  2565
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณี อุบัติเหตุและนักเรียนเสียชีวิต
โดย  นางสาวอรุณี ทองงาม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าชม 54 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อ่านทั้งหมด
กิจกรรมถุงผ้าน่าใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 4 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ฉบับ 16-19
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 17  มกราคม  2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ฉบับที่ 13 -
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 56 ครั้ง เผยแพร่ 4  มกราคม  2565
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
สานสัมพันธ์...พี่น้องครู อำเภออุทัย
โดย  นายรัฐพงษ์ สุขฉาย  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
 
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค(2)
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 176 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1175 ครั้ง เผยแพร่ 5  มกราคม  2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 476 ครั้ง เผยแพร่ 21  ธันวาคม  2564
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 219 ครั้ง เผยแพร่ 16  ธันวาคม  2564
ประกาศให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2564 ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบฯ
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1183 ครั้ง เผยแพร่ 9  ธันวาคม  2564
ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1251 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤศจิกายน  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
โดย  นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 299 ครั้ง เผยแพร่ 9  พฤศจิกายน  2564
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 26 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 14  มกราคม  2565
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 47 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 12  มกราคม  2565
 
แจ้งโอนเงิน อ่านทั้งหมด
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 มกราคม 2565
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 16 ครั้ง เผยแพร่ 21  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 17 มกราคม 2565
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 18  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 13 มกราคม 2565
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 12 มกราคม 2565
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 68 ครั้ง เผยแพร่ 29  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 27 ธันวาคม 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 70 ครั้ง เผยแพร่ 27  ธันวาคม  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 23 ธันวาคม 2564
โดย  นางกนกวรรณ วงค์นาม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เข้าชม 73 ครั้ง เผยแพร่ 23  ธันวาคม  2564
 
ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดประชุมเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เข้าชม 314 ครั้ง เผยแพร่ 19  ธันวาคม  2564
การประชุมชี้แจงการจัดซ้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เข้าชม 71 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
การประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โดย  นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 14  ธันวาคม  2564
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมใจแต่งไทยเฉลิมฉลอง ๓๐ ปี อยุธยาเมืองมรดกโลก
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ2  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 142 ครั้ง เผยแพร่ 29  พฤศจิกายน  2564
ต้อนรับผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และรองผู้อำนวยการฯ
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 601 ครั้ง เผยแพร่ 7  ตุลาคม  2564
กิจกรรม "ร้อยรักดวงใจ รวมสายใยเป็นหนึ่งเดียว ส่งพี่กลับบ้าน"
โดย  นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 425 ครั้ง เผยแพร่ 4  ตุลาคม  2564
 
ประชาสัมพันธ จาก โรงเรียน ในสังกัด อ่านทั้งหมด
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดกลาง
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 49 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
สารประชาสัมพันธ์พระอินทร์ศึกษา
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
จดหมายข่าวโรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 20 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 19 ครั้ง เผยแพร่ 13  มกราคม  2565
สารประชาสัมพันธ์พระนอินทร์ศึกษา - 14 ธันวาคม 2564
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 89 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
วรสารประชาสัมพันธ์วัดทางกลาง - 16 ธันวาคม 2564
โดย  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เข้าชม 82 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2564
 
 
 
 
 
  Link พื้นฐานทางการศึกษา  


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์